Architektura rozwiązania: Archiwizowanie danych lokalnych w chmurze

Archiwizowanie danych lokalnych w usłudze Azure Blob Storage.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Magazyn StorSimple. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Archive on-premises data to cloudMicrosoft AzureFilesFoldersDiscsStorSimpleFilesFoldersDiscsCommvault SimpanaCommvault SimpanaAzure Storage (blob)Azure Storage (blob)Cool tierHot tierMicrosoft AzureAzure Storage (blob)

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Veeam

Pakiet Veeam Availability Suite hostowany lokalnie i działający na maszynie wirtualnej lub fizycznej.

Magazyn StorSimple

Urządzenie Azure StorSimple uruchomione lokalnie umożliwia zrzut danych do usługi Azure Blob Storage (zarówno w warstwie gorącej, jak i chłodnej). Usługa StorSimple może służyć do archiwizowania danych lokalnych na platformie Azure.

Veeam

Usługa Veeam Cloud Connect hostowana na platformie Azure i działająca na maszynie wirtualnej.

Gorący/chłodny magazyn

Warstwa chłodna usługi Azure Blob Storage służy do wykonywania kopii zapasowych rzadko używanych danych, natomiast warstwa gorąca usługi Azure Blob Storage służy do przechowywania danych, z których korzysta się często.

Powiązane architektury rozwiązań

Tworzenie kopii zapasowych lokalnych aplikacji i danych w chmurze

Wykonuj kopie zapasowe danych i aplikacji z systemu lokalnego do platformy Azure za pomocą usługi Azure Backup lub rozwiązania partnerskiego. Połączenie internetowe z platformą Azure służy do nawiązania połączeń z usługą Azure Backup lub Azure Blob Storage. Usługa Azure Backup Server ma możliwość zapisywania kopii zapasowych bezpośrednio w usłudze Azure Backup. Jest też możliwość użycia hostowanego lokalnie rozwiązania partnerskiego, takiego jak oprogramowanie Commvault Simpana lub pakiet Veeam Availability Suite, który może zapisywać kopie zapasowe bezpośrednio w usłudze Blob Storage lub za pośrednictwem punktu końcowego w chmurze, takiego jak usługa Veeam Cloud Connect.

Dowiedz się więcej