Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Monitorowanie silników lotniczych pod kątem konserwacji predykcyjnej w lotnictwie i kosmonautyce

Rozwiązanie konserwacji predykcyjnej platformy Microsoft Azure pokazuje, jak połączyć dane czasu rzeczywistego z samolotów z analizą w celu monitorowania kondycji samolotów.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Azure Stream Analytics, Event Hubs, Machine Learning Studio, HDInsight, Azure SQL Database, Data Factory oraz Power BI. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Monitorowanie silników lotniczych pod kątem konserwacji predykcyjnej w lotnictwie i kosmonautyceRozwiązanie konserwacji predykcyjnej platformy Microsoft Azure pokazuje, jak połączyć dane czasu rzeczywistego z samolotów z analizą w celu monitorowania kondycji samolotów.Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitorSQL DatabaseMachine LearningPower BI Event HubStream AnalyticsHDInsightGeography Data(Blob Storage)Engine Sensor Data (Simulated)

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Azure Stream Analytics

Usługa Stream Analytics zapewnia analizę prawie w czasie rzeczywistym na strumieniu wejściowym z usługi Azure Event Hub. Dane wejściowe są filtrowane i przekazywane do punktu końcowego usługi Machine Learning, a następnie wyniki są wysyłane do pulpitu nawigacyjnego usługi Power BI.

Event Hubs

Usługa Event Hubs pozyskuje dane pierwotne z linii montażowej i przekazuje je do usługi Stream Analytics.

Machine Learning Studio

Usługa Machine Learning przewiduje potencjalne awarie w oparciu o dane czasu rzeczywistego z linii montażowej z usługi Stream Analytics.

HDInsight

Usługa HDInsight uruchamia skrypty Hive w celu zapewnienia agregacji nieprzetworzonych zdarzeń zarchiwizowanych przez usługę Stream Analytics.

Azure SQL Database

Usługa SQL Database przechowuje wyniki prognozy otrzymane z usługi Machine Learning i publikuje je w usłudze Power BI.

Data Factory

Usługa Data Factory zajmuje się organizowaniem, planowaniem i monitorowaniem potoku przetwarzania wsadowego.

Power BI

Usługa Power BI wizualizuje dane czasu rzeczywistego z linii montażowej z usługi Stream Analytics oraz przewidywane awarie i alerty z usługi Data Warehouse.

Powiązane architektury rozwiązań