Zaawansowana analiza danych big data

Przekształcaj dane w szczegółowe informacje wskazujące czynności do wykonania przy użyciu najlepszych w swojej klasie narzędzi do uczenia maszynowego. Ta architektura umożliwia łączenie dowolnych danych w dowolnej skali oraz tworzenie i wdrażanie niestandardowych modeli uczenia maszynowego w dużej skali.

Análisis avanzados de macrodatosTransforme los datos en información procesable gracias a las mejores herramientas de aprendizaje automático de su clase. Esta arquitectura le permite combinar cualquier dato a cualquier escala, y construir e implementar modelos de aprendizaje automático personalizados a escala.1234567

Zbierz wszystkie swoje dane — strukturalne, nie mające określonej struktury i częściowo ustrukturyzowane (dzienniki, pliki i multimedia) — przy użyciu usług Azure Data Factory i Azure Blob Storage.

Użyj usługi Azure Databricks, aby wyczyścić i przekształcić zestawy danych nie mających określonej struktury, a także połączyć je z danymi strukturalnymi z operacyjnych baz danych lub magazynów danych.

Użyj skalowalnego uczenia maszynowego/technik uczenia głębokiego, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje z tych danych za pomocą języka Python, R lub Scala oraz wbudowanych środowisk notesów w usłudze Azure Databricks.

Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure Synapse Analytics, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.

Zaawansowani użytkownicy korzystają z wbudowanych możliwości usługi Azure Databricks w celu określenia głównych przyczyn i przeanalizowania surowych danych.

Uruchamiaj zapytania ad hoc bezpośrednio na danych z usługi Azure Databricks.

Umieść szczegółowe informacje z usługi Azure Databricks w bazie danych Cosmos DB, aby udostępnić je za pośrednictwem aplikacji internetowych i mobilnych.

  1. 1 Zbierz wszystkie swoje dane — strukturalne, nie mające określonej struktury i częściowo ustrukturyzowane (dzienniki, pliki i multimedia) — przy użyciu usług Azure Data Factory i Azure Blob Storage.
  2. 2 Użyj usługi Azure Databricks, aby wyczyścić i przekształcić zestawy danych nie mających określonej struktury, a także połączyć je z danymi strukturalnymi z operacyjnych baz danych lub magazynów danych.
  3. 3 Użyj skalowalnego uczenia maszynowego/technik uczenia głębokiego, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje z tych danych za pomocą języka Python, R lub Scala oraz wbudowanych środowisk notesów w usłudze Azure Databricks.
  4. 4 Wykorzystaj natywne łączniki między usługami Azure Databricks i Azure Synapse Analytics, aby móc uzyskać dostęp do danych na dużą skalę i przenosić je.
  1. 5 Zaawansowani użytkownicy korzystają z wbudowanych możliwości usługi Azure Databricks w celu określenia głównych przyczyn i przeanalizowania surowych danych.
  2. 6 Uruchamiaj zapytania ad hoc bezpośrednio na danych z usługi Azure Databricks.
  3. 7 Umieść szczegółowe informacje z usługi Azure Databricks w bazie danych Cosmos DB, aby udostępnić je za pośrednictwem aplikacji internetowych i mobilnych.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics to szybki, elastyczny i zaufany magazyn danych w chmurze umożliwiający elastyczne i niezależne skalowanie, obliczanie oraz przechowywanie danych dzięki architekturze równoległego przetwarzania ogromnej ilości danych.

Data Factory

Azure Data Factory to usługa integracji danych hybrydowych, która umożliwia tworzenie, planowanie i organizowanie przepływów pracy usługi ETL/ELT.

Azure Blob Storage

Usługa Azure Blob Storage to wysoce skalowalny magazyn obiektów, w którym można łatwo i tanio przechowywać dowolny typ danych bez określonej struktury — obrazy, wideo, audio, dokumenty i inne.

Azure Databricks

Usługa Azure Databricks to szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na platformie Apache Spark.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB to usługa globalnie dystrybuowanej, wielomodelowej bazy danych. Następnie dowiedz się, jak replikować dane w dowolnej liczbie regionów świadczenia usługi Azure i skalować przepływność niezależnie od magazynu.

Azure Analysis Services

Azure Analysis Services to aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa, który umożliwia pewne definiowanie, wdrażanie, testowanie i dostarczanie rozwiązań do analizy biznesowej.

Power BI

Power BI to zestaw narzędzi do analityki biznesowej umożliwiający dostarczanie szczegółowych informacji w całej organizacji. Łącz się z setkami źródeł danych, upraszczaj przygotowywanie danych i przeprowadzaj analizy ad-hoc. Twórz piękne raporty, a następnie publikuj je, aby inne osoby w organizacji mogły skorzystać z nich w Internecie lub na swoich urządzeniach przenośnych.

Powiązane architektury rozwiązań

Análisis en tiempo realObtenga información detallada fácilmente a partir de los datos de streaming en vivo. Capture datos continuamente desde dispositivos IoT o registros de los flujos de clics de los sitios web, y procéselos en tiempo casi real.12345678

Analiza w czasie rzeczywistym

Łatwo uzyskuj szczegółowe informacje z danych przesyłanych strumieniowo na żywo. Przechwytuj ciągle dane z dowolnego urządzenia IoT lub z dzienników ze strumienia kliknięć z witryn internetowych i przetwarzaj je niemal w czasie rzeczywistym.

Modern data warehouseA modern data warehouse lets you bring together all your data at any scale easily and to get insights through analytical dashboards, operational reports or advanced analytics for all your users.12345

Nowoczesny magazyn danych

Nowoczesny magazyn danych umożliwia łatwe łączenie wszystkich typów danych o dowolnej skali oraz udostępnia wszystkim użytkownikom szczegółowe informacje za pomocą analitycznych pulpitów nawigacyjnych, raportów operacyjnych i analizy zaawansowanej.