Architektury rozwiązań platformy Azure

Architektury ułatwiające tworzenie i implementowanie bezpiecznych, wysoce dostępnych, wydajnych i odpornych rozwiązań na platformie Azure.

Simple branded websiteQuickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand. Start simple with the content management system that enables you to easily maintain the messaging on your website in real time, from a browser, with no coding required.1324

Prosta brandowana witryna internetowa

Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta. W prosty sposób rozpocznij pracę z systemem zarządzania zawartością, który umożliwi prostą obsługę wiadomości w witrynie internetowej w czasie rzeczywistym w przeglądarce, nawet bez znajomości kodowania.

Dowiedz się więcej
Hybrid risk analysis architectureThis templated risk analysis solution uses Azure HPC compute and GPU virtual machines (VMs) to expand on-premises Tibco GridServer compute to Azure using Azure CycleCloud for auto-scaling integration. The job executes both on-premises and in the cloud by using Avere vFXT fast caching and native NFS access to market data available on-premises.1234566778

Architektura hybrydowej analizy ryzyka

Ten szablon rozwiązania do analizy ryzyka korzysta z obliczeń HPC i maszyn wirtualnych z procesorami GPU platformy Azure, aby rozszerzać lokalne możliwości obliczeniowe produktu Tibco GridServer na platformę Azure, używając usługi Azure CycleCloud do integracji automatycznego skalowania. Zadanie wykonywane jest lokalnie i w chmurze z użyciem szybkiego buforowania systemu Avere vFXT i natywnego dostępu systemu NFS do danych rynkowych dostępnych lokalnie.

Dowiedz się więcej
Cross cloud scaling with Azure and Azure StackModern software is increasingly connected and distributed. The consistency of Azure Stack with Azure infrastructure and platform services enable you to scale resources cross cloud to meet increased load as needed, and decrease resources as demand drops. Optimize cost and maximize resource efficiency while remaining compliant with cross cloud architecture.12345

Skalowanie w wielu chmurach na platformie Azure i w usłudze Azure Stack

Współczesne oprogramowanie jest coraz bardziej połączone i rozproszone. Spójność usługi Azure Stack z infrastrukturą i usługami platformy Azure umożliwia skalowanie zasobów w wielu chmurach w celu obsługi zwiększonych obciążeń według potrzeb i zmniejszenia zasobów, gdy zapotrzebowanie spada. Dzięki architekturze obsługującej wiele chmur możesz optymalizować koszty i maksymalizować wydajność zasobów, a jednocześnie zachować zgodność.

Dowiedz się więcej