Usługa Power BI Embedded

Ożyw dane w aplikacji

Twórz atrakcyjne, interaktywne raporty, które pozostają zawsze aktualne

Usługa Power BI Embedded umożliwia tworzenie atrakcyjnych i interaktywnych wizualizacji dotyczących danych aplikacji w programie Power BI Desktop bez konieczności pisania kodu. Z łatwością przeglądaj dane aplikacji w obszarze umożliwiającym swobodne rozmieszczanie elementów metodą „przeciągnij i upuść” i twórz zaawansowane modele danych przy użyciu formuł i relacji. Wybieraj z szerokiego zakresu nowoczesnych wizualizacji danych funkcji Power BI gotowych do użycia lub twórz niestandardowe elementy wizualne odpowiadające Twoim potrzebom dotyczącym raportowania przy użyciu narzędzi do wizualizacji danych korzystających z otwartych technologii, takich jak D3 i WebGL. Twórz wizualizacje bardzo dużych zestawów danych bezpośrednio z wielu źródeł w chmurze, takich jak Azure SQL Database i Azure SQL Data Warehouse przy użyciu funkcji DirectQuery, aby mieć pewność, że dane zawsze pozostają aktualne bez przenoszenia ich do usługi Power BI.

Milliman
„Usługa Power BI zapewnia bogate i wszechstronne środowisko dla użytkowników rozwiązania Integrate, umożliwiając im wizualizowanie i analizowanie danych w jednym miejscu w prosty i intuicyjny sposób… Dzięki usłudze Power BI rozwiązanie Integrate zapewnia skalowalne i ekonomiczne rozwiązanie spełniające stale rosnące wymagania użytkowników dotyczące analizy biznesowej”.

Paul Maher, dyrektor ds. technologii, Integrate, Milliman

Osadzanie interaktywnych wizualizacji danych

Osadzaj elementy wizualne w aplikacji bez konieczności zmieniania projektu

Łatwo osadzaj interakcyjne elementy wizualne w aplikacji przy użyciu interfejsów API REST i zestawu SDK dla usługi Power BI. Interfejsy API REST usługi Power BI umożliwiają programowe wyliczanie zestawów danych i raportów, inicjowanie zestawów danych i raportów, osadzanie raportów oraz programowe ustawianie parametrów połączeń i poświadczeń. Zapewniaj klientom spójne, wysokiej jakości interaktywne wizualizacje danych, renderowane przy użyciu kodu HTML5, na dowolnym urządzeniu. Korzystaj z bezproblemowego uwierzytelniania i autoryzacji opartej na tokenach aplikacji zamiast jawnego uwierzytelniania użytkowników końcowych. Skróć czas do osiągnięcia korzyści bez zmieniania projektu aplikacji.

Nintex
„Możemy z łatwością osadzać analizy danych w naszym rozwiązaniu, zapewniając naszym klientom wyższy poziom analizy biznesowej w najważniejszych procesach”.

Alain Gentilhomme, dyrektor ds. technologii, Nintex

Szybkie wdrażanie usługi Power BI Embedded w skali chmury

Szybkie wdrażanie w skali chmury oraz zarządzanie kosztami

Automatyzuj wdrażanie i skalowanie przy użyciu interfejsów API usługi Azure Resource Manager i interfejsów API usługi Power BI. Programowo inicjuj obszary robocze usługi Power BI, twórz zestawy danych i raporty, osadzaj raporty w aplikacji i kontroluj zachowanie odświeżania oraz poświadczenia. Zachowaj pełną kontrolę nad kosztami dzięki modelowi płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem bez kosztów ponoszonych z góry, ukrytych kosztów utrzymania lub opłat za dostosowanie.

Solomo
„Nowe możliwości osadzania pomogą firmie SOLOMO rozszerzyć nasze usługi raportowania wydajności zdarzeń i atrybucji marketingowej i zapewniać klientom zaawansowaną analizę opartą na lokalizacji 70% szybciej, aby mogli bardziej efektywnie podejmować decyzje zwiększające zwrot z inwestycji. Usługa Power BI Embedded umożliwia nam tworzenie i publikowanie dynamicznych raportów w portalach SOLOMO Insight Portal naszych klientów z możliwością kontrolowania zabezpieczeń dostępu do informacji dla odpowiednich osób podejmujących decyzje marketingowe”.

Liz Eversoll, dyrektor naczelny, SOLOMO Technology

Klienci korzystający z usługi Power BI Embedded

openhour act-on Milliman Solomo RockwellAutomation Nintex
AvePoint Bentley highspot EdWire Simply Measured

Powiązane produkty i usługi

Power BI

Lepsza analiza biznesowa

Machine Learning

Zaawansowane, oparte na chmurze narzędzie analizy predykcyjnej, dzięki któremu można przewidywać czynności konserwacyjne

Baza danych SQL

Zarządzana, świadczona jako usługa, relacyjna baza danych SQL

Wypróbuj bezpłatnie funkcję Power BI Embedded