Pomiń nawigację

US Consumer Price Index

labor statistics cpi

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) mierzy średnią zmianę w czasie cen zakupu rynkowego koszyka towarów i usług konsumpcyjnych dla konsumentów mieszkających w miastach.

Plik README ze szczegółowymi informacjami na temat tego zestawu jest dostępny w pierwotnej lokalizacji zestawu danych

Ten zestaw danych został utworzony na podstawie danych wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez amerykański urząd ds. statystyki zatrudnienia (BLS). Zobacz informacje dotyczące linków i praw autorskich oraz ważne uwagi na temat witryny internetowej, aby zapoznać się z zasadami związanymi z korzystaniem z tego zestawu danych.

Lokalizacja przechowywania

Ten zestaw danych jest przechowywany w regionie platformy Azure Wschodnie stany USA. Zalecamy przydzielanie zasobów obliczeniowych w regionie Wschodnie stany USA z uwagi na koligację.

Powiązane zestawy danych

Uwagi

FIRMA MICROSOFT UDOSTĘPNIA OTWARTE ZESTAWY DANYCH W ICH AKTUALNYM STANIE. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, ANI NIE OKREŚLA ŻADNYCH WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z ZESTAWÓW DANYCH. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA LOKALNEGO FIRMA MICROSOFT ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY I SZKODY, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB KARNE, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TYCH ZESTAWÓW DANYCH.

Zestaw danych jest udostępniany zgodnie z pierwotnymi warunkami, na jakich firma Microsoft otrzymała dane źródłowe. Zestaw danych może zawierać dane pozyskane z firmy Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

area_code item_code series_id year period value footnote_codes seasonal periodicity_code series_title item_name area_name
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
Name Data type Unique Values (sample) Description
area_code string 70 0000
0300

Unikatowe kody używane w celu określenia konkretnego obszaru geograficznego. Pełne kody obszarów można znaleźć tutaj: http://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.area

area_name string 69 U.S. city average
South

Nazwa określonego obszaru geograficznego. Zobacz https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.area, aby zapoznać się z nazwami i kodami wszystkich obszarów.

footnote_codes string 3 nan
U

Określa przypis do serii danych. Są to w większości wartości null.

item_code string 515 SA0E
SAF11

Określa element, którego dotyczą obserwacje danych. Zobacz https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.item, aby zapoznać się z nazwami i kodami wszystkich elementów.

item_name string 515 Energy
Food at home

Pełne nazwy elementów. Zobacz https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.txt, aby zapoznać się z nazwami i kodami elementów.

period string 16 S01
S02

Określa okres, w którym obserwowano dane. Format: M01-M13 lub S01-S03 (M=miesięczny, M13=średni roczny, S=półroczny). Na przykład: M06=czerwiec. Zobacz https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.period, aby zapoznać się z nazwami i kodami okresów.

periodicity_code string 3 R
S

Częstotliwość obserwacji danych. S = co pół roku, R = regularnie.

seasonal string 1,043 U
S

Kod określający, czy dane są dostosowywane sezonowo. S=sezonowo dostosowywane; U=niedostosywane.

series_id string 16,683 CWURS400SA0E
CWUR0100SA0E

Kod określający szereg czasowy. Szereg czasowy to zestaw danych zaobserwowanych w dłuższym okresie, obejmującym równe przedziały czasu (miesiące, kwartały, półrocza lub lata). Dane szeregów czasowych BLS są na ogół generowane w przedziałach miesięcznych, a ich zakres tematyczny obejmuje zagadnienia od obserwowanej w okresie miesięcznym ceny określonego towaru konsumpcyjnego w określonym obszarze geograficznym po obserwowaną w okresie miesięcznym stopę zatrudnienia określonej kategorii pracowników w określonej branży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.txt.

series_title string 8,336 Alcoholic beverages in U.S. city average, all urban consumers, not seasonally adjusted
Transportation in Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted

Nazwa szeregu odpowiadająca określonej wartości series_id. Zobacz https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.series, aby zapoznać się z identyfikatorami i nazwami szeregów.

value float 310,603 100.0
101.0999984741211

Wskaźnik cen dla elementu.

year int 25 2018
2017

Określa rok obserwacji.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [2]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborCPI

usLaborCPI = UsLaborCPI()
usLaborCPI_df = usLaborCPI.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe
ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker
Looking for parquet files...
Reading them into Pandas dataframe...
Reading cpi/part-00000-tid-8289857611821412231-4ef1bca9-6386-4e12-8c7a-31d3ff5d4bc7-3154-1-c000.snappy.parquet under container laborstatisticscontainer
Done.
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=29342.59 [ms]
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=29374.5 [ms]
In [3]:
usLaborCPI_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 11624937 entries, 0 to 11624936
Data columns (total 12 columns):
area_code      object
item_code      object
series_id      object
year        int32
period       object
value        float32
footnote_codes   object
seasonal      object
periodicity_code  object
series_title    object
item_name      object
area_name      object
dtypes: float32(1), int32(1), object(10)
memory usage: 975.6+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "laborstatisticscontainer"
folder_name = "cpi/"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborCPI

usLaborCPI = UsLaborCPI()
usLaborCPI_df = usLaborCPI.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=3007.07 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=3011.43 [ms]
In [2]:
display(usLaborCPI_df.limit(5))
area_codeitem_codeseries_idyearperiodvaluefootnote_codesseasonalperiodicity_codeseries_titleitem_namearea_name
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "cpi/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "cpi/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))