Pomiń nawigację

TartanAir: AirSim Simulation Dataset for Simultaneous Localization and Mapping

VSLAM AirSim Images Tartan Air

Dane autonomicznych pojazdów TartanAir AirSim wygenerowane w celu rozwiązania jednoczesnego lokalizowania i mapowania (SLAM)

Jednoczesne lokalizowanie i mapowanie (SLAM, Simultaneous Localization and Mapping) to jedna z najbardziej fundamentalnych funkcji niezbędnych dla robotów. Ze względu na powszechną dostępność obrazów wizualne metody SLAM (V-SLAM) stały się ważnym składnikiem wielu systemów autonomicznych. Imponującego postępu dokonano zarówno w przypadku metod geometrycznych, jak i tych opartych na uczeniu. Jednak opracowanie niezawodnych metod SLAM dla rzeczywistych zastosowań nadal stanowi wyzwanie. Rzeczywiste środowiska obfitują w trudne przypadki, takie jak zmiany światła lub jego brak, dynamiczne obiekty oraz sceny bez wyraźnej faktury. Ten zestaw danych wykorzystuje rozwijającą się technologię grafiki komputerowej. Jego celem jest obsłużenie różnych scenariuszy z wymagającymi warunkami w ramach symulacji.


Dane są zbierane w fotorealistycznych środowiskach symulacji w różnych warunkach oświetleniowych, przy różnej pogodzie i przy poruszających się obiektach. Dzięki zbieraniu danych w symulacji możemy uzyskać dane z czujników w wielu trybach i precyzyjne etykiety podstawowych pomiarów, w tym obraz stereo RGB, obraz głębi, segmentację, przepływ optyczny i pozy kamery. Skonfigurowaliśmy dużą liczbę środowisk z różnymi stylami i scenami obejmujących wymagające perspektywy i różnorodne wzorce ruchu, które niełatwo osiągnąć przy użyciu fizycznych platform zbierania danych. Cztery najważniejsze cechy naszego zestawu danych: 1) Duża ilość różnorodnych realistycznych danych 2) Etykiety podstawowych pomiarów w wielu trybach 3) Różnorodność wzorców ruchu 4) Wymagające sceny

Ten zestaw danych udostępnia 5 typów danych, w tym:

 • Obrazy stereo: typ obrazu (png).

 • Plik głębi: typ numpy (npy).

 • Plik segmentacji: typ numpy (npy).

 • Plik przepływu optycznego: typ numpy (npy).

 • Plik pozy kamery: typ tekstowy (txt).

Dane są zbierane z różnych środowisk i obejmują łącznie setki trajektorii (3 TB) — stan na 2019 r.

Wymagające efekty wizualne

W niektórych symulacjach zestaw danych symuluje wiele typów wymagających efektów wizualnych.

 • Trudne warunki oświetleniowe. Na przemian dzień i noc. Słabe oświetlenie. Szybka zmiana oświetlenia.
 • Efekty pogodowe. Bezchmurnie, pada deszcz, pada śnieg, wietrznie i mgła.
 • Zmiana pory roku.

Lokalizacja przechowywania

Ten zestaw danych jest przechowywany w regionie platformy Azure Wschodnie stany USA. Zalecamy przydzielanie zasobów obliczeniowych w regionie Wschodnie stany USA z uwagi na koligację.

Postanowienia licencyjne

Ten projekt jest publikowany na licencji MIT. Zapoznaj się z plikiem licencji, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat tego zestawu danych można znaleźć tutaj i tutaj.

Odsyłacz bibliograficzny

Więcej szczegółów technicznych można znaleźć w referacie AirSim (konferencje FSR 2017). Prosimy cytować w następujący sposób:

@article{tartanair2020arxiv, title = {TartanAir: A Dataset to Push the Limits of Visual SLAM}, author = {Wenshan Wang, Delong Zhu, Xiangwei Wang, Yaoyu Hu, Yuheng Qiu, Chen Wang, Yafei Hu, Ashish Kapoor, Sebastian Scherer}, journal = {arXiv preprint arXiv:2003.14338}, year = {2020}, url = {https://arxiv.org/abs/2003.14338} } @inproceedings{airsim2017fsr, author = {Shital Shah and Debadeepta Dey and Chris Lovett and Ashish Kapoor}, title = {AirSim: High-Fidelity Visual and Physical Simulation for Autonomous Vehicles}, year = {2017}, booktitle = {Field and Service Robotics}, eprint = {arXiv:1705.05065}, url = {https://arxiv.org/abs/1705.05065} }

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące tego zestawu danych, napisz wiadomość e-mail na adres . Ponadto można skontaktować się ze współautorami w skojarzonym projekcie GitHub.

Uwagi

FIRMA MICROSOFT UDOSTĘPNIA OTWARTE ZESTAWY DANYCH W ICH AKTUALNYM STANIE. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, ANI NIE OKREŚLA ŻADNYCH WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z ZESTAWÓW DANYCH. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA LOKALNEGO FIRMA MICROSOFT ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY I SZKODY, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB KARNE, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TYCH ZESTAWÓW DANYCH.

Zestaw danych jest udostępniany zgodnie z pierwotnymi warunkami, na jakich firma Microsoft otrzymała dane źródłowe. Zestaw danych może zawierać dane pozyskane z firmy Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing TartanAir data on Azure

!! NOTE: This sample file should only be used on Azure. To download the data to your local machine, please refer to the website: http://theairlab.org/tartanair-dataset/

This notebook provides an example of accessing TartanAir data from blobl storage on Azure, including:

1) navigate the directories of different environments and trajectories.

2) load the data into memory, and

3) visualize the data.

Data directory structure

ROOT
|
--- ENV_NAME_0               # environment folder
|    |
|    ---- Easy             # difficulty level
|    |   |
|    |   ---- P000          # trajectory folder
|    |   |   |
|    |   |   +--- depth_left   # 000000_left_depth.npy - 000xxx_left_depth.npy
|    |   |   +--- depth_right   # 000000_right_depth.npy - 000xxx_right_depth.npy
|    |   |   +--- flow      # 000000_000001_flow/mask.npy - 000xxx_000xxx_flow/mask.npy
|    |   |   +--- image_left   # 000000_left.png - 000xxx_left.png 
|    |   |   +--- image_right   # 000000_right.png - 000xxx_right.png 
|    |   |   +--- seg_left    # 000000_left_seg.npy - 000xxx_left_seg.npy
|    |   |   +--- seg_right    # 000000_right_seg.npy - 000xxx_right_seg.npy
|    |   |   ---- pose_left.txt 
|    |   |   ---- pose_right.txt
|    |   | 
|    |   +--- P001
|    |   .
|    |   .
|    |   |
|    |   +--- P00K
|    |
|    +--- Hard
|
+-- ENV_NAME_1
.
.
|
+-- ENV_NAME_N

Notebook dependencies

pip install numpy

pip install azure-storage-blob

pip install opencv-python

Imports and contrainer_client

In [1]:
from azure.storage.blob import ContainerClient
import numpy as np
import io
import cv2
import time
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# Dataset website: http://theairlab.org/tartanair-dataset/
account_url = 'https://tartanair.blob.core.windows.net/'
container_name = 'tartanair-release1'

container_client = ContainerClient(account_url=account_url, 
                 container_name=container_name,
                 credential=None)

List the environments and trajectories

In [2]:
def get_environment_list():
  '''
  List all the environments shown in the root directory
  '''
  env_gen = container_client.walk_blobs()
  envlist = []
  for env in env_gen:
    envlist.append(env.name)
  return envlist

def get_trajectory_list(envname, easy_hard = 'Easy'):
  '''
  List all the trajectory folders, which is named as 'P0XX'
  '''
  assert(easy_hard=='Easy' or easy_hard=='Hard')
  traj_gen = container_client.walk_blobs(name_starts_with=envname + '/' + easy_hard+'/')
  trajlist = []
  for traj in traj_gen:
    trajname = traj.name
    trajname_split = trajname.split('/')
    trajname_split = [tt for tt in trajname_split if len(tt)>0]
    if trajname_split[-1][0] == 'P':
      trajlist.append(trajname)
  return trajlist

def _list_blobs_in_folder(folder_name):
  """
  List all blobs in a virtual folder in an Azure blob container
  """
  
  files = []
  generator = container_client.list_blobs(name_starts_with=folder_name)
  for blob in generator:
    files.append(blob.name)
  return files

def get_image_list(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/image_' + left_right + '/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('.png')]
  return files

def get_depth_list(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/depth_' + left_right + '/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('.npy')]
  return files

def get_flow_list(trajdir, ):
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/flow/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('flow.npy')]
  return files

def get_flow_mask_list(trajdir, ):
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/flow/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('mask.npy')]
  return files

def get_posefile(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  return trajdir + '/pose_' + left_right + '.txt'

def get_seg_list(trajdir, left_right = 'left'):
  assert(left_right == 'left' or left_right == 'right')
  files = _list_blobs_in_folder(trajdir + '/seg_' + left_right + '/')
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('.npy')]
  return files

List all the environments

In [3]:
envlist = get_environment_list()
print('Find {} environments..'.format(len(envlist)))
print(envlist)
Find 18 environments..
['abandonedfactory/', 'abandonedfactory_night/', 'amusement/', 'carwelding/', 'endofworld/', 'gascola/', 'hospital/', 'japanesealley/', 'neighborhood/', 'ocean/', 'office/', 'office2/', 'oldtown/', 'seasidetown/', 'seasonsforest/', 'seasonsforest_winter/', 'soulcity/', 'westerndesert/']

List all the 'Easy' trajectories in the first environment

In [4]:
diff_level = 'Easy'
env_ind = 0
trajlist = get_trajectory_list(envlist[env_ind], easy_hard = diff_level)
print('Find {} trajectories in {}'.format(len(trajlist), envlist[env_ind]+diff_level))
print(trajlist)
Find 10 trajectories in abandonedfactory/Easy
['abandonedfactory/Easy/P000/', 'abandonedfactory/Easy/P001/', 'abandonedfactory/Easy/P002/', 'abandonedfactory/Easy/P004/', 'abandonedfactory/Easy/P005/', 'abandonedfactory/Easy/P006/', 'abandonedfactory/Easy/P008/', 'abandonedfactory/Easy/P009/', 'abandonedfactory/Easy/P010/', 'abandonedfactory/Easy/P011/']

List all the data files in one trajectory

In [5]:
traj_ind = 1
traj_dir = trajlist[traj_ind]

left_img_list = get_image_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} left images in {}'.format(len(left_img_list), traj_dir)) 

right_img_list = get_image_list(traj_dir, left_right = 'right')
print('Find {} right images in {}'.format(len(right_img_list), traj_dir))

left_depth_list = get_depth_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} left depth files in {}'.format(len(left_depth_list), traj_dir))

right_depth_list = get_depth_list(traj_dir, left_right = 'right')
print('Find {} right depth files in {}'.format(len(right_depth_list), traj_dir))

left_seg_list = get_seg_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} left segmentation files in {}'.format(len(left_seg_list), traj_dir))

right_seg_list = get_seg_list(traj_dir, left_right = 'left')
print('Find {} right segmentation files in {}'.format(len(right_seg_list), traj_dir))

flow_list = get_flow_list(traj_dir)
print('Find {} flow files in {}'.format(len(flow_list), traj_dir)) 

flow_mask_list = get_flow_mask_list(traj_dir)
print('Find {} flow mask files in {}'.format(len(flow_mask_list), traj_dir)) 

left_pose_file = get_posefile(traj_dir, left_right = 'left')
print('Left pose file: {}'.format(left_pose_file))

right_pose_file = get_posefile(traj_dir, left_right = 'right')
print('Right pose file: {}'.format(right_pose_file))
Find 434 left images in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 right images in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 left depth files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 right depth files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 left segmentation files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 434 right segmentation files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 433 flow files in abandonedfactory/Easy/P001/
Find 433 flow mask files in abandonedfactory/Easy/P001/
Left pose file: abandonedfactory/Easy/P001//pose_left.txt
Right pose file: abandonedfactory/Easy/P001//pose_right.txt

Functions for data downloading

In [6]:
def read_numpy_file(numpy_file,):
  '''
  return a numpy array given the file path
  '''
  bc = container_client.get_blob_client(blob=numpy_file)
  data = bc.download_blob()
  ee = io.BytesIO(data.content_as_bytes())
  ff = np.load(ee)
  return ff


def read_image_file(image_file,):
  '''
  return a uint8 numpy array given the file path 
  '''
  bc = container_client.get_blob_client(blob=image_file)
  data = bc.download_blob()
  ee = io.BytesIO(data.content_as_bytes())
  img=cv2.imdecode(np.asarray(bytearray(ee.read()),dtype=np.uint8), cv2.IMREAD_COLOR)
  im_rgb = img[:, :, [2, 1, 0]] # BGR2RGB
  return im_rgb

Functions for data visualization

In [7]:
def depth2vis(depth, maxthresh = 50):
  depthvis = np.clip(depth,0,maxthresh)
  depthvis = depthvis/maxthresh*255
  depthvis = depthvis.astype(np.uint8)
  depthvis = np.tile(depthvis.reshape(depthvis.shape+(1,)), (1,1,3))

  return depthvis

def seg2vis(segnp):
  colors = [(205, 92, 92), (0, 255, 0), (199, 21, 133), (32, 178, 170), (233, 150, 122), (0, 0, 255), (128, 0, 0), (255, 0, 0), (255, 0, 255), (176, 196, 222), (139, 0, 139), (102, 205, 170), (128, 0, 128), (0, 255, 255), (0, 255, 255), (127, 255, 212), (222, 184, 135), (128, 128, 0), (255, 99, 71), (0, 128, 0), (218, 165, 32), (100, 149, 237), (30, 144, 255), (255, 0, 255), (112, 128, 144), (72, 61, 139), (165, 42, 42), (0, 128, 128), (255, 255, 0), (255, 182, 193), (107, 142, 35), (0, 0, 128), (135, 206, 235), (128, 0, 0), (0, 0, 255), (160, 82, 45), (0, 128, 128), (128, 128, 0), (25, 25, 112), (255, 215, 0), (154, 205, 50), (205, 133, 63), (255, 140, 0), (220, 20, 60), (255, 20, 147), (95, 158, 160), (138, 43, 226), (127, 255, 0), (123, 104, 238), (255, 160, 122), (92, 205, 92),]
  segvis = np.zeros(segnp.shape+(3,), dtype=np.uint8)

  for k in range(256):
    mask = segnp==k
    colorind = k % len(colors)
    if np.sum(mask)>0:
      segvis[mask,:] = colors[colorind]

  return segvis

def _calculate_angle_distance_from_du_dv(du, dv, flagDegree=False):
  a = np.arctan2( dv, du )

  angleShift = np.pi

  if ( True == flagDegree ):
    a = a / np.pi * 180
    angleShift = 180
    # print("Convert angle from radian to degree as demanded by the input file.")

  d = np.sqrt( du * du + dv * dv )

  return a, d, angleShift

def flow2vis(flownp, maxF=500.0, n=8, mask=None, hueMax=179, angShift=0.0): 
  """
  Show a optical flow field as the KITTI dataset does.
  Some parts of this function is the transform of the original MATLAB code flow_to_color.m.
  """

  ang, mag, _ = _calculate_angle_distance_from_du_dv( flownp[:, :, 0], flownp[:, :, 1], flagDegree=False )

  # Use Hue, Saturation, Value colour model 
  hsv = np.zeros( ( ang.shape[0], ang.shape[1], 3 ) , dtype=np.float32)

  am = ang < 0
  ang[am] = ang[am] + np.pi * 2

  hsv[ :, :, 0 ] = np.remainder( ( ang + angShift ) / (2*np.pi), 1 )
  hsv[ :, :, 1 ] = mag / maxF * n
  hsv[ :, :, 2 ] = (n - hsv[:, :, 1])/n

  hsv[:, :, 0] = np.clip( hsv[:, :, 0], 0, 1 ) * hueMax
  hsv[:, :, 1:3] = np.clip( hsv[:, :, 1:3], 0, 1 ) * 255
  hsv = hsv.astype(np.uint8)

  rgb = cv2.cvtColor(hsv, cv2.COLOR_HSV2RGB)

  if ( mask is not None ):
    mask = mask > 0
    rgb[mask] = np.array([0, 0 ,0], dtype=np.uint8)

  return rgb

Download and visualize the data

In [8]:
data_ind = 173 # randomly select one frame (data_ind < TRAJ_LEN)

Visualize the left and right RGB images

In [9]:
left_img = read_image_file(left_img_list[data_ind])
right_img = read_image_file(right_img_list[data_ind])

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(left_img)
plt.title('Left Image')
plt.subplot(122)
plt.imshow(right_img)
plt.title('Right Image')
plt.show()

Visualize the left and right depth files

In [10]:
left_depth = read_numpy_file(left_depth_list[data_ind])
left_depth_vis = depth2vis(left_depth)

right_depth = read_numpy_file(right_depth_list[data_ind])
right_depth_vis = depth2vis(right_depth)

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(left_depth_vis)
plt.title('Left Depth')
plt.subplot(122)
plt.imshow(right_depth_vis)
plt.title('Right Depth')
plt.show()

Visualize the left and right segmentation files

In [11]:
left_seg = read_numpy_file(left_seg_list[data_ind])
left_seg_vis = seg2vis(left_seg)

right_seg = read_numpy_file(right_seg_list[data_ind])
right_seg_vis = seg2vis(right_seg)

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(left_seg_vis)
plt.title('Left Segmentation')
plt.subplot(122)
plt.imshow(right_seg_vis)
plt.title('Right Segmentation')
plt.show()

Visualize the flow and mask files

In [12]:
flow = read_numpy_file(flow_list[data_ind])
flow_vis = flow2vis(flow)

flow_mask = read_numpy_file(flow_mask_list[data_ind])
flow_vis_w_mask = flow2vis(flow, mask = flow_mask)

plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(121)
plt.imshow(flow_vis)
plt.title('Optical Flow')
plt.subplot(122)
plt.imshow(flow_vis_w_mask)
plt.title('Optical Flow w/ Mask')
plt.show()