Pomiń nawigację

NYC Taxi & Limousine Commission - yellow taxi trip records

NYC TLC Taxi yellow

Rekordy dotyczące przejazdów żółtymi taksówkami zawierają pola daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia kursu, miejsca rozpoczęcia i zakończenia kursu, pokonanej odległości, wyszczególnionych opłat, taryfy, metody płatności oraz liczby pasażerów podanej przez kierowcę.

Ilość danych i przechowywanie

Ten zestaw danych jest przechowywany w formacie Parquet. Zawiera łącznie około 1,5 miliarda wierszy (50 GB) danych (informacja aktualna na rok 2018).

Ten zestaw danych zawiera historyczne rekordy z lat 2009–2018. Aby pobrać dane z konkretnego przedziału czasowego, należy użyć ustawień parametrów w zestawie SDK.

Lokalizacja przechowywania

Ten zestaw danych jest przechowywany w regionie platformy Azure Wschodnie stany USA. Zalecamy przydzielanie zasobów obliczeniowych w regionie Wschodnie stany USA z uwagi na koligację.

Dodatkowe informacje

Komisja ds. taksówek i limuzyn miasta Nowy Jork (TLC):

Dane zostały zebrane i dostarczone do TLC przez dostawców technologii uczestniczących w programach TPEP/LPEP (Taxicab & Livery Passenger Enhancement Program). Dane dotyczące przejazdów nie zostały utworzone przez TLC i komisja nie gwarantuje rzetelności tych danych.

Dodatkowe informacje na temat danych TLC o przewozach można znaleźć tutaj i tutaj.

Uwagi

FIRMA MICROSOFT UDOSTĘPNIA OTWARTE ZESTAWY DANYCH W ICH AKTUALNYM STANIE. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, ANI NIE OKREŚLA ŻADNYCH WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z ZESTAWÓW DANYCH. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA LOKALNEGO FIRMA MICROSOFT ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY I SZKODY, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB KARNE, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TYCH ZESTAWÓW DANYCH.

Zestaw danych jest udostępniany zgodnie z pierwotnymi warunkami, na jakich firma Microsoft otrzymała dane źródłowe. Zestaw danych może zawierać dane pozyskane z firmy Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

vendorID tpepPickupDateTime tpepDropoffDateTime passengerCount tripDistance puLocationId doLocationId rateCodeId storeAndFwdFlag paymentType fareAmount extra mtaTax improvementSurcharge tipAmount tollsAmount totalAmount puYear puMonth
2 1/24/2088 12:25:39 AM 1/24/2088 7:28:25 AM 1 4.05 24 162 1 N 2 14.5 0 0.5 0.3 0 0 15.3 2088 1
2 1/24/2088 12:15:42 AM 1/24/2088 12:19:46 AM 1 0.63 41 166 1 N 2 4.5 0 0.5 0.3 0 0 5.3 2088 1
2 11/4/2084 12:32:24 PM 11/4/2084 12:47:41 PM 1 1.34 238 236 1 N 2 10 0 0.5 0.3 0 0 10.8 2084 11
2 11/4/2084 12:25:53 PM 11/4/2084 12:29:00 PM 1 0.32 238 238 1 N 2 4 0 0.5 0.3 0 0 4.8 2084 11
2 11/4/2084 12:08:33 PM 11/4/2084 12:22:24 PM 1 1.85 236 238 1 N 2 10 0 0.5 0.3 0 0 10.8 2084 11
2 11/4/2084 11:41:35 AM 11/4/2084 11:59:41 AM 1 1.65 68 237 1 N 2 12.5 0 0.5 0.3 0 0 13.3 2084 11
2 11/4/2084 11:27:28 AM 11/4/2084 11:39:52 AM 1 1.07 170 68 1 N 2 9 0 0.5 0.3 0 0 9.8 2084 11
2 11/4/2084 11:19:06 AM 11/4/2084 11:26:44 AM 1 1.3 107 170 1 N 2 7.5 0 0.5 0.3 0 0 8.3 2084 11
2 11/4/2084 11:02:59 AM 11/4/2084 11:15:51 AM 1 1.85 113 137 1 N 2 10 0 0.5 0.3 0 0 10.8 2084 11
2 11/4/2084 10:46:05 AM 11/4/2084 10:50:09 AM 1 0.62 231 231 1 N 2 4.5 0 0.5 0.3 0 0 5.3 2084 11
Name Data type Unique Values (sample) Description
doLocationId string 265 236
161

Strefa taksówkowa TLC, w której wyłączono taksometr.

endLat double 961,994 41.366138
40.75
endLon double 1,144,935 -73.137393
-73.9824
extra double 877 0.5
1.0

Różne opłaty dodatkowe. Obecnie ta wartość obejmuje tylko opłaty w wysokości 0,50 USD i 1 USD stosowane w godzinach szczytu i w nocy.

fareAmount double 18,935 6.5
4.5

Opłata za czas i odległość według taksometru.

improvementSurcharge string 60 0.3
0

Opłata dodatkowa na fundusz modernizacyjny w wysokości 0,30 USD, naliczana w momencie rozpoczęcia przejazdu. Pobieranie tej opłaty dodatkowej rozpoczęto w roku 2015.

mtaTax double 360 0.5
-0.5

Podatek miejski (MTA) w wysokości 0,50 USD, naliczany automatycznie w zależności od stosowanej taryfy taksometru.

passengerCount int 64 1
2

Liczba pasażerów w pojeździe. Tę wartość wprowadza kierowca.

paymentType string 6,282 CSH
CRD

Kod liczbowy oznaczający metodę płatności za przejazd.

1 = Karta kredytowa

2 = Gotówka

3 = Brak opłaty

4 = Opłata sporna

5 = Nieznana

6 = Przejazd unieważniony

puLocationId string 266 237
161

Strefa taksówkowa TLC, w której włączono taksometr.

puMonth int 12 3
5
puYear int 29 2012
2011
rateCodeId int 56 1
2

Kod taryfy stosowanej w momencie zakończenia przejazdu.

1 = taryfa standardowa

2 = lotnisko JFK

3 = Newark

4 = Nassau lub Westchester

5 = taryfa negocjowana

6 = taryfa grupowa

startLat double 833,016 41.366138
40.7741
startLon double 957,428 -73.137393
-73.9824
storeAndFwdFlag string 8 N
0

Ta flaga wskazuje, czy rekord dotyczący przejazdu był przechowywany w pamięci pojazdu przed przesłaniem do dostawcy (co nazywa się przesyłaniem typu „store and forward”), ponieważ pojazd nie miał połączenia z serwerem.

Y = przejazd przesłany metodą „store and forward”,

N = przejazd nieprzesłany metodą „store and forward”.

tipAmount double 12,121 1.0
2.0

To pole jest wypełniane automatycznie w przypadku napiwków doliczonych do płatności kartą kredytową. Nie obejmuje napiwków w gotówce.

tollsAmount double 6,634 5.33
4.8

Łączna kwota wszystkich opłat drogowych uiszczonych podczas przejazdu.

totalAmount double 39,707 7.0
7.8

Łączna opłata obciążająca pasażerów. Nie obejmuje napiwków w gotówce.

tpepDropoffDateTime timestamp 290,185,010 2009-11-01 01:55:00
2010-04-09 21:08:00

Data i godzina wyłączenia taksometru.

tpepPickupDateTime timestamp 289,948,585 2009-11-01 01:05:00
2011-11-06 01:05:00

Data i godzina włączenia taksometru.

tripDistance double 14,003 1.0
0.9

Odległość przejazdu w milach według taksometru.

vendorID string 7 VTS
CMT

Kod wskazujący dostawcę danego rekordu w ramach programu TPEP.

1 = Creative Mobile Technologies, LLC

2 = VeriFone Inc.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcYellow

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcYellow(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker Target paths: ['/puYear=2018/puMonth=5/', '/puYear=2018/puMonth=6/'] Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading yellow/puYear=2018/puMonth=5/part-00087-tid-4962944523873006564-6d1b261c-5f96-4819-ba4d-a034cf2bc6ec-12005.c000.snappy.parquet under container nyctlc Reading yellow/puYear=2018/puMonth=6/part-00171-tid-4962944523873006564-6d1b261c-5f96-4819-ba4d-a034cf2bc6ec-12089.c000.snappy.parquet under container nyctlc Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=137433.5 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=137510.05 [ms]
In [2]:
nyc_tlc_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 10695823 entries, 189 to 5673232 Data columns (total 21 columns): vendorID object tpepPickupDateTime datetime64[ns] tpepDropoffDateTime datetime64[ns] passengerCount int32 tripDistance float64 puLocationId object doLocationId object startLon float64 startLat float64 endLon float64 endLat float64 rateCodeId int32 storeAndFwdFlag object paymentType object fareAmount float64 extra float64 mtaTax float64 improvementSurcharge object tipAmount float64 tollsAmount float64 totalAmount float64 dtypes: datetime64[ns](2), float64(11), int32(2), object(6) memory usage: 1.7+ GB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "nyctlc"
folder_name = "yellow"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import NycTlcYellow

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcYellow(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=91957.61 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=91961.14 [ms]
In [2]:
display(nyc_tlc_df.limit(5))
vendorIDtpepPickupDateTimetpepDropoffDateTimepassengerCounttripDistancepuLocationIddoLocationIdstartLonstartLatendLonendLatrateCodeIdstoreAndFwdFlagpaymentTypefareAmountextramtaTaximprovementSurchargetipAmounttollsAmounttotalAmountpuYearpuMonth
22018-06-05T23:37:15.000+00002018-06-06T00:15:57.000+0000121.65132142nullnullnullnull2N152.00.00.50.38.05.7666.5620186
22018-05-31T18:04:19.000+00002018-06-01T17:56:15.000+000019.95230138nullnullnullnull1N135.01.00.50.38.515.7651.0720186
22018-05-31T18:58:20.000+00002018-06-01T18:55:28.000+000021.9148239nullnullnullnull1N212.01.00.50.30.00.013.820186
22018-05-31T16:45:53.000+00002018-06-01T16:06:26.000+000062.79230125nullnullnullnull1N214.01.00.50.30.00.015.820186
22018-05-31T15:08:53.000+00002018-06-01T14:21:29.000+000011.723674nullnullnullnull1N110.01.00.50.32.360.014.1620186
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "yellow"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [31]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcYellow

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcYellow(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
In [32]:
# Display top 5 rows
display(nyc_tlc_df.limit(5))
Out[32]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "yellow"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))