Pomiń nawigację

NYC Taxi & Limousine Commission - green taxi trip records

NYC TLC Taxi green

Rekordy dotyczące przejazdów zielonymi taksówkami zawierają pola daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia kursu, miejsca rozpoczęcia i zakończenia kursu, pokonanej odległości, wyszczególnionych opłat, taryfy, metody płatności oraz liczby pasażerów podanej przez kierowcę.

Ilość danych i przechowywanie

Ten zestaw danych jest przechowywany w formacie Parquet. Zawiera łącznie około 80 milionów wierszy (2 GB) danych (informacja aktualna na rok 2018).

Ten zestaw danych zawiera historyczne rekordy z lat 2009–2018. Aby pobrać dane z konkretnego przedziału czasowego, należy użyć ustawień parametrów w zestawie SDK.

Lokalizacja przechowywania

Ten zestaw danych jest przechowywany w regionie platformy Azure Wschodnie stany USA. Zalecamy przydzielanie zasobów obliczeniowych w regionie Wschodnie stany USA z uwagi na koligację.

Dodatkowe informacje

Komisja ds. taksówek i limuzyn miasta Nowy Jork (TLC):

Dane zostały zebrane i dostarczone do TLC przez dostawców technologii uczestniczących w programach TPEP/LPEP (Taxicab & Livery Passenger Enhancement Program). Dane dotyczące przejazdów nie zostały utworzone przez TLC i komisja nie gwarantuje rzetelności tych danych.

Dodatkowe informacje na temat danych TLC o przewozach można znaleźć tutaj i tutaj.

Uwagi

FIRMA MICROSOFT UDOSTĘPNIA OTWARTE ZESTAWY DANYCH W ICH AKTUALNYM STANIE. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, ANI NIE OKREŚLA ŻADNYCH WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z ZESTAWÓW DANYCH. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA LOKALNEGO FIRMA MICROSOFT ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY I SZKODY, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB KARNE, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TYCH ZESTAWÓW DANYCH.

Zestaw danych jest udostępniany zgodnie z pierwotnymi warunkami, na jakich firma Microsoft otrzymała dane źródłowe. Zestaw danych może zawierać dane pozyskane z firmy Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

vendorID lpepPickupDatetime lpepDropoffDatetime passengerCount tripDistance puLocationId doLocationId rateCodeID storeAndFwdFlag paymentType fareAmount extra mtaTax improvementSurcharge tipAmount tollsAmount totalAmount tripType puYear puMonth
2 6/24/2081 5:40:37 PM 6/24/2081 6:42:47 PM 1 16.95 93 117 1 N 1 52 1 0.5 0.3 0 2.16 55.96 1 2081 6
2 11/28/2030 12:19:29 AM 11/28/2030 12:25:37 AM 1 1.08 42 247 1 N 2 6.5 0 0.5 0.3 0 0 7.3 1 2030 11
2 11/28/2030 12:14:50 AM 11/28/2030 12:14:54 AM 1 0.03 42 42 5 N 2 5 0 0 0 0 0 5 2 2030 11
2 11/14/2020 11:38:07 AM 11/14/2020 11:42:22 AM 1 0.63 129 129 1 N 2 4.5 1 0.5 0.3 0 0 6.3 1 2020 11
2 11/14/2020 9:55:36 AM 11/14/2020 10:04:54 AM 1 3.8 82 138 1 N 2 12.5 1 0.5 0.3 0 0 14.3 1 2020 11
2 8/26/2019 4:18:37 PM 8/26/2019 4:19:35 PM 1 0 264 264 1 N 2 1 0 0.5 0.3 0 0 1.8 1 2019 8
2 7/1/2019 8:28:33 AM 7/1/2019 8:32:33 AM 1 0.71 7 7 1 N 1 5 0 0.5 0.3 1.74 0 7.54 1 2019 7
2 7/1/2019 12:04:53 AM 7/1/2019 12:21:56 AM 1 2.71 223 145 1 N 2 13 0.5 0.5 0.3 0 0 14.3 1 2019 7
2 7/1/2019 12:04:11 AM 7/1/2019 12:21:15 AM 1 3.14 166 142 1 N 2 14.5 0.5 0.5 0.3 0 0 18.55 1 2019 7
2 7/1/2019 12:03:37 AM 7/1/2019 12:09:27 AM 1 0.78 74 74 1 N 1 6 0.5 0.5 0.3 1.46 0 8.76 1 2019 7
Name Data type Unique Values (sample) Description
doLocationId string 264 74
42

DOLocationID: strefa taksówkowa TLC, w której wyłączono taksometr.

dropoffLatitude double 109,721 40.7743034362793
40.77431869506836

Przestarzałe od lipca 2016

dropoffLongitude double 75,502 -73.95272827148438
-73.95274353027344

Przestarzałe od lipca 2016

extra double 202 0.5
1.0

Różne opłaty dodatkowe. Obecnie ta wartość obejmuje tylko opłaty w wysokości 0,50 USD i 1 USD stosowane w godzinach szczytu i w nocy.

fareAmount double 10,367 6.0
5.5

Opłata za czas i odległość według taksometru.

improvementSurcharge string 92 0.3
0

Opłata dodatkowa na fundusz modernizacyjny w wysokości 0,30 USD, naliczana w momencie rozpoczęcia przejazdu (kurs niezaplanowany). Pobieranie tej opłaty dodatkowej rozpoczęto w roku 2015.

lpepDropoffDatetime timestamp 58,100,713 2016-05-22 00:00:00
2016-05-09 00:00:00

Data i godzina wyłączenia taksometru.

lpepPickupDatetime timestamp 58,157,349 2013-10-22 12:40:36
2014-08-09 15:54:25

Data i godzina włączenia taksometru.

mtaTax double 34 0.5
-0.5

Podatek miejski (MTA) w wysokości 0,50 USD, naliczany automatycznie w zależności od stosowanej taryfy taksometru.

passengerCount int 10 1
2

Liczba pasażerów w pojeździe.

Tę wartość wprowadza kierowca.

paymentType int 5 2
1

Kod liczbowy oznaczający metodę płatności za przejazd.

1 = Karta kredytowa

2 = Gotówka

3 = Brak opłaty

4 = Opłata sporna

5 = Nieznana

6 = Przejazd unieważniony

pickupLatitude double 95,110 40.721351623535156
40.721336364746094

Przestarzałe od lipca 2016

pickupLongitude double 55,722 -73.84429931640625
-73.84429168701172

Przestarzałe od lipca 2016

puLocationId string 264 74
41

Strefa taksówkowa TLC, w której włączono taksometr.

puMonth int 12 3
5
puYear int 14 2015
2016
rateCodeID int 7 1
5

Kod taryfy stosowanej w momencie zakończenia przejazdu.

1 = taryfa standardowa

2 = lotnisko JFK

3 = Newark

4 = Nassau lub Westchester

5 = taryfa negocjowana

6 = taryfa grupowa

storeAndFwdFlag string 2 N
Y

Ta flaga wskazuje, czy rekord dotyczący przejazdu był przechowywany w pamięci pojazdu przed przesłaniem do dostawcy (co nazywa się przesyłaniem typu „store and forward”), ponieważ pojazd nie miał połączenia z serwerem.

Y = przejazd przesłany metodą „store and forward”

N = przejazd nieprzesłany metodą „store and forward”

tipAmount double 6,206 1.0
2.0

Kwota napiwku — pole wypełniane automatycznie w przypadku napiwków doliczonych do płatności kartą kredytową. Nie obejmuje napiwków w gotówce.

tollsAmount double 2,150 5.54
5.76

Łączna kwota wszystkich opłat drogowych uiszczonych podczas przejazdu.

totalAmount double 20,188 7.8
6.8

Łączna opłata obciążająca pasażerów. Nie obejmuje napiwków w gotówce.

tripDistance double 7,060 0.9
1.0

Odległość przejazdu w milach według taksometru.

tripType int 3 1
2

Kod określający rodzaj przejazdu: „z ulicy” lub wysłany przez dyspozytora. Jest określany automatycznie na podstawie stosowanej taryfy taksometru, ale może być zmieniony przez kierowcę.

1 = kurs „z ulicy”

2 = kurs wysłany przez dyspozytora

vendorID int 2 2
1

Kod wskazujący dostawcę danego rekordu w ramach programu LPEP.

1 = Creative Mobile Technologies, LLC

2 = VeriFone Inc.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcGreen

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcGreen(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker Target paths: ['/puYear=2018/puMonth=5/', '/puYear=2018/puMonth=6/'] Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading green/puYear=2018/puMonth=5/part-00087-tid-6037743401120983271-619c4849-c957-4290-a1b8-66832cb385b6-12506.c000.snappy.parquet under container nyctlc Reading green/puYear=2018/puMonth=6/part-00171-tid-6037743401120983271-619c4849-c957-4290-a1b8-66832cb385b6-12590.c000.snappy.parquet under container nyctlc Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=5555.67 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=5559.68 [ms]
In [2]:
nyc_tlc_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 923257 entries, 0 to 498783 Data columns (total 23 columns): vendorID 923257 non-null int32 lpepPickupDatetime 923257 non-null datetime64[ns] lpepDropoffDatetime 923257 non-null datetime64[ns] passengerCount 923257 non-null int32 tripDistance 923257 non-null float64 puLocationId 923257 non-null object doLocationId 923257 non-null object pickupLongitude 0 non-null float64 pickupLatitude 0 non-null float64 dropoffLongitude 0 non-null float64 dropoffLatitude 0 non-null float64 rateCodeID 923257 non-null int32 storeAndFwdFlag 923257 non-null object paymentType 923257 non-null int32 fareAmount 923257 non-null float64 extra 923257 non-null float64 mtaTax 923257 non-null float64 improvementSurcharge 923257 non-null object tipAmount 923257 non-null float64 tollsAmount 923257 non-null float64 ehailFee 0 non-null float64 totalAmount 923257 non-null float64 tripType 923257 non-null int32 dtypes: datetime64[ns](2), float64(12), int32(5), object(4) memory usage: 151.4+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "nyctlc"
folder_name = "green"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import NycTlcGreen

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcGreen(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=47328.45 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=47332.79 [ms]
In [2]:
display(nyc_tlc_df.limit(5))
vendorIDlpepPickupDatetimelpepDropoffDatetimepassengerCounttripDistancepuLocationIddoLocationIdpickupLongitudepickupLatitudedropoffLongitudedropoffLatituderateCodeIDstoreAndFwdFlagpaymentTypefareAmountextramtaTaximprovementSurchargetipAmounttollsAmountehailFeetotalAmounttripTypepuYearpuMonth
22018-05-23T23:14:19.000+00002018-05-23T23:17:43.000+000010.611642nullnullnullnull1N14.50.00.50.30.010.0null5.31120185
22018-05-23T23:24:21.000+00002018-05-23T23:33:00.000+000011.1442116nullnullnullnull1N17.00.00.50.31.560.0null9.36120185
22018-05-07T08:52:57.000+00002018-05-08T03:14:08.000+000011.27119247nullnullnullnull1N27.50.00.50.30.00.0null8.3120185
22018-05-07T03:16:20.000+00002018-05-07T03:39:26.000+000013.8224718nullnullnullnull1N117.50.00.50.30.00.0null18.3120185
22018-05-07T03:40:25.000+00002018-05-07T03:46:11.000+000010.9818136nullnullnullnull1N26.00.00.50.30.00.0null6.8120185
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "green"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [6]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcGreen

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcGreen(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
In [7]:
# Display top 5 rows
display(nyc_tlc_df.limit(5))
Out[7]:
In [9]:
# Display data statistic information
display(nyc_tlc_df, summary = True)
Out[9]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "green"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))