Pomiń nawigację

NOAA NEXRAD Level II

Weather Radar NEXRAD AIforEarth NOAA

Najnowsze dane poziomu 2 z systemu NEXRAD.

NEXRAD (Next-Generation Radar) to system 159 stacji radarowych na terenie USA, obsługiwany przez amerykańską agencję ds. oceanów i atmosfery (NOAA). Zestaw danych jest wykorzystywany do badań klimatycznych i prognozowania pogody.

Ten zestaw danych jest dostępny na platformie Azure dzięki programowi danych big data agencji NOAA.

Dane są dostępne dla ostatnich 90 dni; starsze dane są dostępne w magazynie archiwum i mogą zostać udostępnione na żądanie (kontakt: aiforearthdatasets@microsoft.com).

Zasoby magazynu

Dane są przechowywane w obiektach blob (jeden obiekt blob na jedno skanowanie) w centrum danych Wschodnie stany USA, w następującym kontenerze obiektów blob:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2

Skanowania są przechowywane zgodnie z następującą konwencją:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2/year/month/day/station/filename

Nazwy plików nadawane są zgodnie z następującą konwencją:

[station][year][month][day][time]

Na przykład jedno skanowanie ze stacji KHPX z 7 lipca 1997 roku z godziny 00:08.27 czasu GMT przechowywane jest w pliku:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2/1997/07/07/KHPX/KHPX19970707_000827.gz

Pełny przykład w języku Python uzyskiwania dostępu do skanu NEXRAD i kreślenia go jest dostępny w notesie udostępnionym w obszarze “dostęp do danych”.

Udostępniamy również token sygnatury dostępu współdzielonego tylko do odczytu na potrzeby dostępu do danych z systemu NEXRAD na przykład za pomocą narzędzia BlobFuse, umożliwiającego instalowanie kontenerów obiektów blob jako dysków:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2?st=2019-07-26T22%3A26%3A29Z&se=2034-07-27T22%3A26%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=oHaHPOVn3hs9Dm2WtAKAT64zmZkwwceam8XD8HSVrSg%3D

Instrukcje instalacji dla systemu Linux są dostępne tutaj.

Dane systemu NEXRAD mogą zajmować kilkaset terabajtów, dlatego przetwarzanie na dużą skalę najlepiej jest wykonywać w centrum danych platformy Azure Wschodnie stany USA, w którym przechowywane są również wyniki skanowania. W przypadku korzystania z danych systemu NEXRAD w nauce o środowisku, w tym do prognozowania pogody, warto rozważyć złożenie wniosku o grant w ramach programu AI for Earth w celu sfinansowania wymaganych zasobów obliczeniowych.

Indeks

Lista wszystkich plików systemu NEXRAD jest dostępna tutaj w postaci skompresowanego pliku txt:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-index/nexrad-index.zip

Udostępniamy także bazę danych SQLite, ułatwiającą wyszukiwanie obrazów według czasu i lokalizacji. Szczegóły zawiera przykładowy notes.

Ładny obraz


Skan warunków pogodowych w pobliżu miasta Oklahoma z 5 czerwca 1991 r.

Kontakt

Jeśli masz pytania na temat tego zestawu danych, napisz na adres aiforearthdatasets@microsoft.com.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing NEXRAD data on Azure

This notebook provides an example of accessing NEXRAD data from blob storage on Azure, then plotting it using the fantastic Py-ART library for working with radar data.

We will demonstrate how to access and plot a scan given a known scan filename, as well as how to access scans by lat/lon/time.

NEXRAD data are stored in the East US data center, so this notebook will run most efficiently on Azure compute located in East US. We recommend that substantial computation depending on NEXRAD data also be situated in East US: you don't want to download hundreds of terabytes to your laptop! If you are using NEXRAD data for environmental science applications (including weather forecasting), consider applying for an AI for Earth grant to support your compute requirements.

Imports and environment

In [1]:
# Standard-ish imports
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings
import urllib.request
import tempfile
import os
import requests
import shutil

# Less standard, but still pip- or conda-installable
import sqlite3
import geopy.distance

# pip install progressbar2, not progressbar
import progressbar

# Suppress some warnings generated within pyart
warnings.filterwarnings('ignore',category=DeprecationWarning)
warnings.filterwarnings('ignore',category=FutureWarning)
warnings.filterwarnings('ignore',category=UserWarning)
import pyart

%matplotlib inline

# URL of our index file
index_db_url = 'https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-index/NEXRAD_sqllite.db'

# Temporary folder for data we need during execution of this notebook (we'll clean up
# at the end, we promise)
temp_dir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'nexrad')
os.makedirs(temp_dir,exist_ok=True)

# Local copy of the index file
index_db_file_name = os.path.join(temp_dir,'NEXRAD_sqllite.db')
## You are using the Python ARM Radar Toolkit (Py-ART), an open source
## library for working with weather radar data. Py-ART is partly
## supported by the U.S. Department of Energy as part of the Atmospheric
## Radiation Measurement (ARM) Climate Research Facility, an Office of
## Science user facility.
##
## If you use this software to prepare a publication, please cite:
##
##   JJ Helmus and SM Collis, JORS 2016, doi: 10.5334/jors.119

Functions

In [2]:
class DownloadProgressBar():
  """
  https://stackoverflow.com/questions/37748105/how-to-use-progressbar-module-with-urlretrieve
  """
  
  def __init__(self):
    self.pbar = None

  def __call__(self, block_num, block_size, total_size):
    if not self.pbar:
      self.pbar = progressbar.ProgressBar(max_value=total_size)
      self.pbar.start()
      
    downloaded = block_num * block_size
    if downloaded < total_size:
      self.pbar.update(downloaded)
    else:
      self.pbar.finish()
      

def download_url(url, destination_filename=None, progress_updater=None, force_download=False):
  """
  Download a URL to a temporary file
  """
  
  # This is not intended to guarantee uniqueness, we just know it happens to guarantee
  # uniqueness for this application.
  if destination_filename is None:
    url_as_filename = url.replace('://', '_').replace('.', '_').replace('/', '_')
    destination_filename = \
      os.path.join(temp_dir,url_as_filename)
  if (not force_download) and (os.path.isfile(destination_filename)):
    print('Bypassing download of already-downloaded file {}'.format(os.path.basename(url)))
    return destination_filename
  print('Downloading file {}'.format(os.path.basename(url)),end='')
  urllib.request.urlretrieve(url, destination_filename, progress_updater) 
  assert(os.path.isfile(destination_filename))
  nBytes = os.path.getsize(destination_filename)
  print('...done, {} bytes.'.format(nBytes))
  return destination_filename
  

def download_index_db():
  """
  We have created an index (as SQLite db file) that tracks all records added to our NEXRAD 
  archive; this function will download that index (~40GB) to a local temporary file, if it
  hasn't already been downloaded. This is a much more sensible thing to do inside the East
  US data center than outside!
  """
  
  if os.path.isfile(index_db_file_name):
    print('Index file {} exists, bypassing download'.format(os.path.basename(index_db_file_name)))
    return    
  else:
    download_url(index_db_url, index_db_file_name, DownloadProgressBar())


def distance(lat1, lon1, lat2, lon2):
  """
  Compute the distance in meters between two lat/lon coordinate pairs
  """
  
  return geopy.distance.distance((lat1, lon1), (lat2, lon2)).m


def get_closest_coordinate(coordinate_list, lat, lon):
  """
  Find the closest point in a list of lat/lon pairs, used here to find the closest radar
  station to a given lat/lon pair.
  """
  
  return min(coordinate_list, key=lambda p: distance(lat, lon, p['lat'], p['lon']))


def get_records(sql):
  """
  Execute a SQL query on the index database; returns matching rows.
  """
  
  download_index_db()
  conn = sqlite3.connect(index_db_file_name)
  
  with conn:
    cursor = conn.execute(sql)
    rows = cursor.fetchall()
    return rows
  

def get_scans_for_nearest_station(lat, lon, start_date, end_date):
  """
  Find all records in a given date range from the station closest to the 
  specified lat/lon pair.
  """
  
  # ICAO is the for-letter code for the station, e.g. "KTLX"
  sql = 'SELECT lat, lon, ICAO, name FROM station_latlon'
  records = get_records(sql)

  coordinate_list = []
  for row in records:
    coordinate_list.append({'lat': row[0], 'lon': row[1],
                'icao': row[2], 'name': row[3]})
  
  # Find the coordinates of the station closest to the given latitude and longitude
  print('Searching for the nearest station to {},{}'.format(lat,lon))
  closest_coordinate = get_closest_coordinate(coordinate_list, lat, lon)
  
  print('Nearest station ({}, {}) found at {},{}'.format(
    closest_coordinate['icao'], closest_coordinate['name'],
    closest_coordinate['lat'], closest_coordinate['lon']))
  
  # Get scans for the nearest station for a given date range
  sql = '''SELECT * FROM station_index a INNER JOIN \
      station_latlon b ON a.name = b.ICAO \
      and (b.lat = {} and b.lon = {} and \
      date(a.date_time) >= '{}' \
      and date(a.date_time) <= '{}')'''.format(closest_coordinate['lat'], 
                           closest_coordinate['lon'], 
                           start_date, end_date)

  files_info = get_records(sql)
  return files_info


def display_scan(filename):
  """
  Use PyART to plot a NEXRAD scan stored in [filename].
  """
  
  radar = pyart.io.read_nexrad_archive(filename)
  display = pyart.graph.RadarDisplay(radar)
  fig = plt.figure()
  ax = fig.add_subplot()
  display.plot('reflectivity', 0, title='Reflectivity', ax=ax)
  plt.show()

Access and plot a scan by constructing a filename

In [6]:
year = '2020'; month = '09'; day = '02'; station = 'KMXX'; time = '011116';
filename = station + year + month + day + '_' + time + '_V06.ar2v'
url = 'https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2/' + year + '/' + month + '/' + day + \
  '/' + station + '/' + filename
filename = download_url(url)
display_scan(filename)
Downloading file KMXX20200902_011116_V06.ar2v...done, 7438474 bytes.

Access and plot a scan by querying location and time

In [10]:
start_date = '2020-08-02'; end_date = '2020-08-15'
  
# Coordinates near Redmond, WA
lat = 47.6740; lon = -122.1215

# Find all files from the nearest station in the given date range
#
# The first time you call this function, it will download the ~40GB index file.
scan_files = get_scans_for_nearest_station(lat, lon, start_date, end_date)

# MDM files are not actually scans
scan_files = [s for s in scan_files if 'MDM' not in s[6]]

print('Found {} files near station: {}'.format(len(scan_files),scan_files[0][1]))

# Download the first scan
year = str(scan_files[0][2]); month = str(scan_files[0][3]); day = str(scan_files[0][4]); 
station = scan_files[0][1]; filename = scan_files[0][6]
url = 'https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2/' + year.zfill(2) + '/' + \
month.zfill(2) + '/' + day.zfill(2) + \
  '/' + station + '/' + filename
filename = download_url(url)
display_scan(filename)
Index file NEXRAD_sqllite.db exists, bypassing download
Searching for the nearest station to 47.674,-122.1215
Nearest station (KATX, SEATTLE) found at 48.19472,-122.49444
Index file NEXRAD_sqllite.db exists, bypassing download
Found 2909 files near station: KATX
Found 2575 non-MDM files near station: KATX
Downloading file KATX20200802_005713_V06.ar2v...done, 3454725 bytes.

Clean up temporary files (including the index)

In [ ]:
shutil.rmtree(temp_dir)