Pomiń nawigację

New York City Safety Data

New York City Social Services 311 Service Requests City Government Public Safety

Wszystkie zgłoszenia na numer 311 w Nowym Jorku od roku 2010.

Ilość danych i przechowywanie

Ten zestaw danych jest przechowywany w formacie Parquet. Jest aktualizowany codziennie i zawiera łącznie około 12 milionów wierszy (500 MB) danych (informacja aktualna na rok 2019).

Ten zestaw danych zawiera historyczne rekordy od roku 2010. Aby pobrać dane z konkretnego przedziału czasowego, należy użyć ustawień parametrów w zestawie SDK.

Lokalizacja przechowywania

Ten zestaw danych jest przechowywany w regionie platformy Azure Wschodnie stany USA. Zalecamy przydzielanie zasobów obliczeniowych w regionie Wschodnie stany USA z uwagi na koligację.

Dodatkowe informacje

Ten zestaw danych jest pozyskiwany od władz miasta Nowy Jork. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Informacje dotyczące warunków korzystania z tego zestawu danych można znaleźć tutaj.

Uwagi

FIRMA MICROSOFT UDOSTĘPNIA OTWARTE ZESTAWY DANYCH W ICH AKTUALNYM STANIE. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, ANI NIE OKREŚLA ŻADNYCH WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z ZESTAWÓW DANYCH. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA LOKALNEGO FIRMA MICROSOFT ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY I SZKODY, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB KARNE, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TYCH ZESTAWÓW DANYCH.

Zestaw danych jest udostępniany zgodnie z pierwotnymi warunkami, na jakich firma Microsoft otrzymała dane źródłowe. Zestaw danych może zawierać dane pozyskane z firmy Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

dataType dataSubtype dateTime category subcategory status address latitude longitude source extendedProperties
Safety 311_All 4/28/2021 2:08:08 AM Street Condition Pothole Open null 40.7460347211466 -73.9344002182218 null
Safety 311_All 4/28/2021 2:04:14 AM Noise - Residential Loud Music/Party In Progress 211 WEST 108 STREET 40.8020106628164 -73.9653755696631 null
Safety 311_All 4/28/2021 2:03:04 AM Rodent Rat Sighting In Progress 391 EAST 10 STREET 40.7261381438983 -73.9781399364341 null
Safety 311_All 4/28/2021 2:02:34 AM Noise - Residential Loud Music/Party In Progress 108-26 159 STREET 40.6943431737647 -73.7933027302562 null
Safety 311_All 4/28/2021 2:02:31 AM Blocked Driveway No Access In Progress 102-40 46 AVENUE 40.7458386547906 -73.861727267921 null
Safety 311_All 4/28/2021 2:02:05 AM Blocked Driveway No Access In Progress 642 VAN NEST AVENUE 40.8431674400713 -73.8668812358857 null
Safety 311_All 4/28/2021 2:01:54 AM Noise - Street/Sidewalk Loud Music/Party In Progress 815 EAST 136 STREET 40.8025802097549 -73.9114587893312 null
Safety 311_All 4/28/2021 2:01:48 AM Illegal Parking Blocked Hydrant In Progress 1944 UNIONPORT ROAD 40.8499161345863 -73.8688015323745 null
Safety 311_All 4/28/2021 2:00:14 AM Noise - Vehicle Engine Idling Closed 1676 WEST 8 STREET 40.6063840759414 -73.9813555784583 null
Safety 311_All 4/28/2021 2:00:03 AM Noise - Residential Loud Music/Party In Progress 25 LAKE STREET 40.6034619894627 -73.9731527756623 null
Name Data type Unique Values (sample) Description
address string 1,538,194 655 EAST 230 STREET
78-15 PARSONS BOULEVARD

Numer domu z adresu zdarzenia podanego przez zgłaszającego.

category string 446 Noise - Residential
HEAT/HOT WATER

To pierwszy poziom hierarchii określający temat zdarzenia lub sytuacji (typ skargi). Może być używany autonomicznie lub z odpowiednią podkategorią (deskryptorem).

dataSubtype string 1 311_All

“311_All”

dataType string 1 Safety

“Safety”

dateTime timestamp 17,382,056 2013-01-24 00:00:00
2015-01-08 00:00:00

Data utworzenia zgłoszenia.

latitude double 1,516,424 40.89187241649303
40.72195913199264

Szerokość geograficzna miejsca zdarzenia na podstawie danych geograficznych.

longitude double 1,516,447 -73.86016845296459
-73.80969682426189

Długość geograficzna miejsca zdarzenia na podstawie danych geograficznych.

status string 13 Closed
Pending

Stan przesłanego zgłoszenia.

subcategory string 1,717 Loud Music/Party
ENTIRE BUILDING

Jest to związane z kategorią (Typ skargi) i udostępnia bardziej szczegółowe informacje na temat zdarzenia lub sytuacji. Wartości zależą od typu skargi i nie są zawsze wymagane podczas przesyłania zgłoszenia.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = NycSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading Safety/Release/city=NewYorkCity/part-00026-tid-845600952581210110-a4f62588-4996-42d1-bc79-23a9b4635c63-446869.c000.snappy.parquet under container citydatacontainer Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=106593.46 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=106687.96 [ms]
In [2]:
safety.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 1204035 entries, 7 to 12307252 Data columns (total 11 columns): dataType 1204035 non-null object dataSubtype 1204035 non-null object dateTime 1204035 non-null datetime64[ns] category 1204035 non-null object subcategory 1203974 non-null object status 1204035 non-null object address 1010833 non-null object latitude 1169358 non-null float64 longitude 1169358 non-null float64 source 0 non-null object extendedProperties 0 non-null object dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), object(8) memory usage: 110.2+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "citydatacontainer"
folder_name = "Safety/Release/city=NewYorkCity"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import NycSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = NycSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=4392.11 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=4395.98 [ms]
In [2]:
display(safety.limit(5))
dataTypedataSubtypedateTimecategorysubcategorystatusaddresslatitudelongitudesourceextendedProperties
Safety311_All2015-12-28T13:58:58.000+0000HEAT/HOT WATERENTIRE BUILDINGClosed548 11 STREET40.664924841709606-73.98101480555805nullnull
Safety311_All2015-06-14T01:11:08.000+0000Noise - ResidentialLoud Music/PartyClosednull40.86969422534882-73.86620623861982nullnull
Safety311_All2015-06-14T04:47:37.000+0000Noise - ResidentialLoud TalkingClosednull40.858744389082254-73.93011726711445nullnull
Safety311_All2015-06-16T16:56:00.000+0000SewerCatch Basin Clogged/Flooding (Use Comments) (SC)Closed82 JEWETT AVENUE40.63510898432114-74.12886658384302nullnull
Safety311_All2015-06-22T14:03:05.000+0000ELECTRICLIGHTINGClosed2170 BATHGATE AVENUE40.852335329676464-73.89389734164266nullnull
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "citydatacontainer"
blob_relative_path = "Safety/Release/city=NewYorkCity"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [15]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = NycSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
In [16]:
# Display top 5 rows
display(safety.limit(5))
Out[16]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "citydatacontainer"
blob_relative_path = "Safety/Release/city=NewYorkCity"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

City Safety

From the Urban Innovation Initiative at Microsoft Research, databricks notebook for analytics with safety data (311 and 911 call data) from major U.S. cities. Analyses show frequency distributions and geographic clustering of safety issues within cities.