Pomiń nawigację

NASADEM

SatelliteImagery EarthObservation AIforEarth NASA

Globalne informacje topograficzne z programu NASADEM.

Program NASADEM udostępnia globalne dane topograficzne z rozdzielczością poziomą 1 sekundy kątowej (ok. 30 m), pochodzące głównie z danych uzyskanych w ramach misji Shuttle Radar Topography Mission (SRTM).

Zasoby magazynu

Dane są przechowywane w obiektach blob w centrum danych Wschodnie stany USA, w następującym kontenerze obiektów blob:

https://nasadem.blob.core.windows.net/nasadem-nc

W tym kontenerze dane zorganizowane są w następujący sposób:

v001/NASADEM_NC_[lat_tile][lon_tile].[extension]

Wartość lat_tile to znak („n” lub „s”) z dwucyfrową wartością szerokości geograficznej uzyskaną z szerokości geograficznej reprezentowanej przez każdy kafelek. Aby znaleźć kod dla danej szerokości geograficznej, wykonaj operację floor(), weź wartość bezwzględną i poprzedź ją znakiem „n” dla dodatnich szerokości geograficznych (z uwzględnieniem zera) albo znakiem „s” dla ujemnych szerokości geograficznych, dopełniając zerem do dwóch cyfr. Przykładowo szerokość geograficzna 35,3606 przyjmuje formę „n35”.

Wartość long_tile to znak („e” lub „w”) z trzycyfrową wartością długości geograficznej uzyskaną z długości geograficznej reprezentowanej przez każdy kafelek. Aby znaleźć kod dla danej długości geograficznej, wykonaj operację floor(), weź wartość bezwzględną i poprzedź ją znakiem „e” dla dodatnich długości geograficznych (z uwzględnieniem zera) albo znakiem „w” dla ujemnych długości geograficznych, dopełniając zerami do trzech cyfr. Przykładowo długość geograficzna 138,72 przyjmuje formę „e138”.

Dla każdego kafelka istnieją nazwy plików z trzema rozszerzeniami:

 • 1.jpg (obraz podglądu)
 • nc (dane)
 • nc.xml (metadane tworzenia kafelka)

Obrazy są przechowywane w formacie NetCDF.

Pełny przykład w języku Python uzyskiwania dostępu do danych NASADEM i kreślenia ich jest dostępny w notesie udostępnionym w obszarze “dostęp do danych”.

Udostępniamy również token sygnatury dostępu współdzielonego tylko do odczytu na potrzeby dostępu do danych z programu NASADEM na przykład za pomocą narzędzia BlobFuse, umożliwiającego instalowanie kontenerów obiektów blob jako dysków:

st=2020-03-16T17%3A16%3A02Z&se=2034-03-17T17%3A16%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=opfihPRJOhedqmupra5pf7esHL52nxrxlgJd3UPwRmY%3D

Instrukcje instalacji dla systemu Linux są dostępne tutaj.

Przetwarzanie na dużą skalę najlepiej wykonywać w centrum danych platformy Azure w regionie Wschodnie stany USA, w którym te obrazy są przechowywane. W przypadku korzystania z danych z programu NASADEM w nauce o środowisku warto rozważyć złożenie wniosku o grant w ramach programu AI for Earth w celu sfinansowania wymaganych zasobów obliczeniowych.

Indeks

Pełna lista obrazów jest dostępna tutaj.

Informacje o licencji i uznaniu autorstwa

Danych programu NASADEM można używać bez ograniczeń w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez konieczności wnoszenia tantiemów czy innych ograniczeń. Nie jest wymagana specjalna zgoda ani opłata, nawet w przypadku odsprzedaży tych danych, obrazów lub innych produktów pochodnych.

Jeśli to możliwe,wykorzystując te dane, powinno się dodać uznanie autorstwa: “Dane uzyskane dzięki uprzejmości NASA/JPL-Caltech”.

Ładny obraz


Topografia z obszaru góry Fuji.

Kontakt

Jeśli masz pytania na temat tego zestawu danych, napisz na adres aiforearthdatasets@microsoft.com.

Uwagi

FIRMA MICROSOFT UDOSTĘPNIA OTWARTE ZESTAWY DANYCH W ICH AKTUALNYM STANIE. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, ANI NIE OKREŚLA ŻADNYCH WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z ZESTAWÓW DANYCH. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA LOKALNEGO FIRMA MICROSOFT ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY I SZKODY, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB KARNE, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TYCH ZESTAWÓW DANYCH.

Zestaw danych jest udostępniany zgodnie z pierwotnymi warunkami, na jakich firma Microsoft otrzymała dane źródłowe. Zestaw danych może zawierać dane pozyskane z firmy Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing NASADEM data on Azure

This notebook provides an example of accessing NASADEM data from blob storage on Azure, including (1) finding the NASADEM tile corresponding to a lat/lon coordinate, (2) retrieving that tile from blob storage, (3) opening the downloaded file using the NetCDF4 library, and (4) rendering the tile in a couple different ways.

NASADEM data are stored in the East US data center, so this notebook will run most efficiently on Azure compute located in East US. We recommend that substantial computation depending on NASADEM data also be situated in East US. If you are using NASADEM data for environmental science applications, consider applying for an AI for Earth grant to support your compute requirements.

Imports and environment

In [26]:
# Mostly-standard imports
import os
import tempfile
import numpy as np
import shutil
import urllib
import math
import matplotlib.pyplot as plt

from mpl_toolkits.basemap import Basemap

# Less-common-but-still-pip-installable imports
from netCDF4 import Dataset

# pip install progressbar2, not progressbar
import progressbar

# Storage locations are documented at http://aka.ms/ai4edata-nasadem
nasadem_account_name = 'nasadem'
nasadem_container_name = 'nasadem-nc'
nasadem_account_url = 'https://' + nasadem_account_name + '.blob.core.windows.net'
nasadem_blob_root = nasadem_account_url + '/' + nasadem_container_name + '/v001/'

# A full list of files is available at:
#
# https://nasadem.blob.core.windows.net/nasadem-nc/v001/index/file_list.txt
nasadem_file_index_url = nasadem_blob_root + 'index/nasadem_file_list.txt'

nasadem_content_extension = '.nc'
nasadem_file_prefix = 'NASADEM_NC_'

# This will contain just the .nc files
nasadem_file_list = None
                  
temp_dir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'nasadem')
os.makedirs(temp_dir,exist_ok=True)

%matplotlib inline

Functions

In [27]:
class DownloadProgressBar():
  """
  https://stackoverflow.com/questions/37748105/how-to-use-progressbar-module-with-urlretrieve
  """
  
  def __init__(self):
    self.pbar = None

  def __call__(self, block_num, block_size, total_size):
    if not self.pbar:
      self.pbar = progressbar.ProgressBar(max_value=total_size)
      self.pbar.start()
      
    downloaded = block_num * block_size
    if downloaded < total_size:
      self.pbar.update(downloaded)
    else:
      self.pbar.finish()
      

def download_url(url, destination_filename=None, progress_updater=None, force_download=False):
  """
  Download a URL to a temporary file
  """
  
  # This is not intended to guarantee uniqueness, we just know it happens to guarantee
  # uniqueness for this application.
  if destination_filename is None:
    url_as_filename = url.replace('://', '_').replace('/', '_')  
    destination_filename = \
      os.path.join(temp_dir,url_as_filename)
  if (not force_download) and (os.path.isfile(destination_filename)):
    print('Bypassing download of already-downloaded file {}'.format(
      os.path.basename(url)))
    return destination_filename
  print('Downloading file {} to {}'.format(os.path.basename(url),
                       destination_filename),end='')
  urllib.request.urlretrieve(url, destination_filename, progress_updater) 
  assert(os.path.isfile(destination_filename))
  nBytes = os.path.getsize(destination_filename)
  print('...done, {} bytes.'.format(nBytes))
  return destination_filename


def lat_lon_to_nasadem_tile(lat,lon):
  """
  Get the NASADEM file name for a specified latitude and longitude
  """
  
  # A tile name looks like:
  #
  # NASADEM_NUMNC_n00e016.nc
  #
  # The translation from lat/lon to that string is represented nicely at:
  #
  # https://dwtkns.com/srtm30m/

  # Force download of the file list
  get_nasadem_file_list()
    
  ns_token = 'n' if lat >=0 else 's'
  ew_token = 'e' if lon >=0 else 'w'
  
  lat_index = abs(math.floor(lat))
  lon_index = abs(math.floor(lon))
  
  lat_string = ns_token + '{:02d}'.format(lat_index)
  lon_string = ew_token + '{:03d}'.format(lon_index)
  
  filename = nasadem_file_prefix + lat_string + lon_string + \
    nasadem_content_extension

  if filename not in nasadem_file_list:
    print('Lat/lon {},{} not available'.format(lat,lon))
    filename = None
  
  return filename


def get_nasadem_file_list():
  """
  Retrieve the full list of NASADEM tiles
  """
  
  global nasadem_file_list
  if nasadem_file_list is None:
    nasadem_file = download_url(nasadem_file_index_url)
    with open(nasadem_file) as f:
      nasadem_file_list = f.readlines()
      nasadem_file_list = [f.strip() for f in nasadem_file_list]
      nasadem_file_list = [f for f in nasadem_file_list if \
                 f.endswith(nasadem_content_extension)]
  return nasadem_file_list

Download a NASADEM tile for a known lat/lon

In [28]:
# Interesting places for looking at SRTM data
everest = [27.9881,86.9250]
seattle = [47.6062,-122.3321]
grand_canyon = [36.101690, -112.107676]
mount_fuji = [35.3606, 138.7274]
mont_blanc = [45.832778, 6.865000]
invalid = [-15.1,41]

tile_of_interest = mount_fuji

tile_name = lat_lon_to_nasadem_tile(tile_of_interest[0],tile_of_interest[1])
url = nasadem_blob_root + tile_name
fn = download_url(url,progress_updater=DownloadProgressBar())
Bypassing download of already-downloaded file nasadem_file_list.txt
Bypassing download of already-downloaded file NASADEM_NC_n35e138.nc

Load and plot the tile

In [29]:
fh = Dataset(fn, mode='r')
heights = fh['NASADEM_HGT'][:]
lons = fh.variables['lon'][:]
lats = fh.variables['lat'][:]

min_height = np.min(heights)
max_height = np.max(heights)
height_units = fh.variables['NASADEM_HGT'].units

fh.close()

print('Height ranges from {} {} to {} {}'.format(min_height,height_units,
   max_height,height_units))

extent = [np.min(lons), np.max(lons), np.min(lats), np.max(lats)]
plt.imshow(heights,extent=extent)
plt.xlabel('Longitude')
plt.ylabel('Latitude')
cb = plt.colorbar()
cb.set_label('Height ({})'.format(height_units))
Height ranges from -18 meters to 3756 meters

Also plot on a basemap

In [30]:
# To plot on a basemap, we'll want to downsample the data substantially
ds_factor = 10

# Show a little space around each edge on the basemap (this is in lat/lon units)
expansion_distance = 0.75

lon_0 = lons.mean()
lat_0 = lats.mean()
lons_ds = lons[::ds_factor]
lats_ds = lats[::ds_factor]
heights_ds = heights[::ds_factor,::ds_factor,]

# Convert to a 2D grid for plotting
lon_plot, lat_plot = np.meshgrid(lons_ds, lats_ds)

plt.figure(num=None, figsize=(8, 8), dpi=100)

m = Basemap(projection='stere',resolution='l',
      lat_ts=lat_0,lat_0=lat_0,lon_0=lon_0,
      llcrnrlon=extent[0]-expansion_distance, 
      llcrnrlat=extent[2]-expansion_distance,
      urcrnrlon=extent[1]+expansion_distance,
      urcrnrlat=extent[3]+expansion_distance)

xi, yi = m(lon_plot, lat_plot)

cs = m.pcolor(xi,yi,np.squeeze(heights_ds))

# Add grid lines
m.drawparallels(np.arange(-80., 81., 10.), labels=[1,0,0,0], fontsize=10)
m.drawmeridians(np.arange(-180., 181., 10.), labels=[0,0,0,1], fontsize=10)

# Add coastlines and state/country borders

# drawcoastlines() fails when no coastlines are visible
try:
  m.drawcoastlines()
except:
  pass
m.drawstates()
m.drawcountries()

cbar = m.colorbar(cs, location='bottom', pad="10%")
cbar.set_label(height_units)
plt.title('SRTM height')
plt.show()

Clean up temporary files

In [18]:
shutil.rmtree(temp_dir)