Pomiń nawigację

MODIS

SatelliteImagery EarthObservation AIforEarth NASA USGS

Obrazy satelitarne ze spektroradiometru obrazującego średniej rozdzielczości (MODIS).

System MODIS udostępnia dane z obserwacji ziemi w szerokim zakresie spektralnym, od roku 1999. Satelity systemu MODIS obrazują Ziemię co 1–2 dni, choć poszczególne produkty wykorzystujące dane systemu MODIS mogą mieć niższą rozdzielczość czasową. MODIS to system zarządzany przez amerykańską agencję kosmiczną (NASA) i amerykańską agencję geologiczną (USGS). Obecnie na platformie Azure dublowane są dane produktu MCD43A4 (codzienne globalne dane współczynnika odbicia z rozdzielczością 500 m) od roku 2000. W przyszłości dodane zostaną również inne wybrane produkty systemu MODIS.

Zasoby magazynu

Dane są przechowywane w obiektach blob w centrum danych Wschodnie stany USA, w następującym kontenerze obiektów blob:

https://modissa.blob.core.windows.net/modis

W tym kontenerze dane zorganizowane są w następujący sposób:

[product]/[htile]/[vtile]/[daynum]/[filename]

Wartość product to nazwa produktu systemu MODIS. Obecnie na platformie Azure jest dostępny produkt MCD43A4.

Wartości htile i vtile oznaczają numery kafelków w sinusoidalnym układzie siatki systemu MODIS. Notes dostępny w obszarze “„Data Access” (Dostęp do danych)”przedstawia jeden ze sposobów mapowania długości i szerokości geograficznej na ten układ siatki.

Wartość daynum to cztery cyfry oznaczające rok oraz trzy cyfry oznaczające dzień roku (od 001 do 365) — na przykład 2019001, 2019 oznacza 1 stycznia 2019 r.

Na przykład folder:

MCD43A4/00/08/2019010

zawiera obrazy z 10 stycznia 2019 r.

Obrazy są przechowywane w formacie GeoTIFF, po jednym obrazie na jeden kanał systemu MODIS. Mapowanie kanałów na pasma spektralne zależy od produktu. Mapowania dla produktu MCD43A4 są dostępne tutaj.

Zgodnie z tym dokumentem pasmo 1 odpowiada kanałowi 7 produktu MCD43A4, a więc w powyższym katalogu plik:

MCD43A4.A2019001.h00v08.006.2019010201703.hdf_07.tiff

zawiera informacje z pasma spektralnego 1.

Pełny przykład w języku Python uzyskiwania dostępu do obrazu MODIS i kreślenia go jest dostępny w notesie udostępnionym w obszarze “dostęp do danych”.

Udostępniamy również token sygnatury dostępu współdzielonego tylko do odczytu na potrzeby dostępu do danych z systemu MODIS na przykład za pomocą narzędzia BlobFuse, umożliwiającego instalowanie kontenerów obiektów blob jako dysków:

st=2019-07-26T22%3A24%3A15Z&se=2032-07-27T22%3A24%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=ENT24qUY%2BlxL93XMykFQwfq4ctHDPLmYPDaaAn7YI3Q%3D

Instrukcje instalacji dla systemu Linux są dostępne tutaj.

Dane systemu MODIS mogą zajmować kilkaset terabajtów, dlatego przetwarzanie na dużą skalę najlepiej jest wykonywać w centrum danych platformy Azure Wschodnie stany USA, w którym przechowywane są również obrazy. W przypadku korzystania z danych systemu MODIS w nauce o środowisku warto rozważyć złożenie wniosku o grant w ramach programu AI for Earth w celu sfinansowania wymaganych zasobów obliczeniowych.

Ładny obraz


Zdjęcia obszaru miasta Chicago z 15 maja 2019 r.

Kontakt

Jeśli masz pytania na temat tego zestawu danych, napisz na adres aiforearthdatasets@microsoft.com.

Uwagi

FIRMA MICROSOFT UDOSTĘPNIA OTWARTE ZESTAWY DANYCH W ICH AKTUALNYM STANIE. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, ANI NIE OKREŚLA ŻADNYCH WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z ZESTAWÓW DANYCH. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA LOKALNEGO FIRMA MICROSOFT ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY I SZKODY, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB KARNE, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TYCH ZESTAWÓW DANYCH.

Zestaw danych jest udostępniany zgodnie z pierwotnymi warunkami, na jakich firma Microsoft otrzymała dane źródłowe. Zestaw danych może zawierać dane pozyskane z firmy Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing MODIS data on Azure

This notebook provides an example of accessing MODIS data from blob storage on Azure, including (1) finding the MODIS tile corresponding to a lat/lon coordinate, (2) retrieving that tile from blob storage, and (3) displaying that tile using the rasterio library.

This notebook uses the MODIS surface reflectance product as an example, but data structure and access will be the same for other MODIS products.

MODIS data are stored in the East US data center, so this notebook will run most efficiently on Azure compute located in East US. We recommend that substantial computation depending on MODIS data also be situated in East US. You don't want to download hundreds of terabytes to your laptop! If you are using MODIS data for environmental science applications, consider applying for an AI for Earth grant to support your compute requirements.

Imports and environment

In [1]:
# Standard or standard-ish imports
import os
import tempfile
import numpy as np
import shutil
import urllib
import matplotlib.pyplot as plt

# Less standard, but still pip- or conda-installable
import rasterio

# pip install azure-storage-blob
from azure.storage.blob import ContainerClient

# Storage locations are documented at http://aka.ms/ai4edata-modis
modis_account_name = 'modissa'
modis_container_name = 'modis'
modis_account_url = 'https://' + modis_account_name + '.blob.core.windows.net/'
modis_blob_root = modis_account_url + modis_container_name

# Temporary folder for data we need during execution of this notebook (we'll clean up
# at the end, we promise)
temp_dir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'modis')
os.makedirs(temp_dir,exist_ok=True)

# This file is provided by NASA; it indicates the lat/lon extents of each
# MODIS tile.
#
# The file originally comes from:
#
# https://modis-land.gsfc.nasa.gov/pdf/sn_bound_10deg.txt
modis_tile_extents_url = modis_blob_root + '/sn_bound_10deg.txt'

# Load this file into a table, where each row is (v,h,lonmin,lonmax,latmin,latmax)
modis_tile_extents = np.genfromtxt(modis_tile_extents_url,
           skip_header = 7, 
           skip_footer = 3)

# Read-only shared access signature (SAS) URL for the MODIS container
modis_sas_token = 'st=2019-07-26T17%3A21%3A46Z&se=2029-07-27T17%3A21%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=1NpBV6P8SIibRcelWZyLCpIh4KFiqEzOipjKU5ZIRrQ%3D'

modis_container_client = ContainerClient(account_url=modis_account_url, 
                     container_name=modis_container_name,
                     credential=None)
                
%matplotlib inline

Functions

In [2]:
def lat_lon_to_modis_tile(lat,lon):
  """
  Get the modis tile indices (h,v) for a given lat/lon
  
  https://www.earthdatascience.org/tutorials/convert-modis-tile-to-lat-lon/
  """
  
  found_matching_tile = False
  i = 0
  while(not found_matching_tile):
    found_matching_tile = lat >= modis_tile_extents[i, 4] \
    and lat <= modis_tile_extents[i, 5] \
    and lon >= modis_tile_extents[i, 2] and lon <= modis_tile_extents[i, 3]
    i += 1
    
  v = int(modis_tile_extents[i-1, 0])
  h = int(modis_tile_extents[i-1, 1])
  
  return h,v


def list_blobs_in_folder(container_name,folder_name):
  """
  List all blobs in a virtual folder in an Azure blob container
  """
  
  files = []
  generator = modis_container_client.list_blobs(name_starts_with=folder_name)
  for blob in generator:
    files.append(blob.name)
  return files
    
  
def list_tiff_blobs_in_folder(container_name,folder_name):
  """"
  List .tiff files in a folder
  """
  
  files = list_blobs_in_folder(container_name,folder_name)
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('.tiff')]
  return files
       

def download_url(url, destination_filename=None, progress_updater=None, force_download=False):
  """
  Download a URL to a temporary file
  """
  
  # This is not intended to guarantee uniqueness, we just know it happens to guarantee
  # uniqueness for this application.
  if destination_filename is None:
    url_as_filename = url.replace('://', '_').replace('.', '_').replace('/', '_')
    destination_filename = \
      os.path.join(temp_dir,url_as_filename)
  if (not force_download) and (os.path.isfile(destination_filename)):
    print('Bypassing download of already-downloaded file {}'.format(os.path.basename(url)))
    return destination_filename
  print('Downloading file {}'.format(os.path.basename(url)),end='')
  urllib.request.urlretrieve(url, destination_filename, progress_updater) 
  assert(os.path.isfile(destination_filename))
  nBytes = os.path.getsize(destination_filename)
  print('...done, {} bytes.'.format(nBytes))
  return destination_filename

Access and plot a MODIS tile

In [3]:
# Files are stored according to:
#
# http://modissa.blob.core.windows.net/[product]/[htile]/[vtile]/[year][day]/filename

# Surface reflectance
product = 'MCD43A4'

# Let's look at the tile containing Chicago, IL, on May 15, 2019 (day of year 135)
h,v = lat_lon_to_modis_tile(41.881832,-87.623177)
daynum = '2019135'
folder = product + '/' + '{:0>2d}/{:0>2d}'.format(h,v) + '/' + daynum

# Find all .tiff files from this tile on this day, one file per channel
files = list_tiff_blobs_in_folder(modis_container_name,folder)

norm_value = 4000

# Channel 7 in a MCD43A4 file corresponds to MODIS band 1. 
#
# Let's map bands 1, 4, and 3 (channels 7,10,9) to RGB.
channels = [7,10,9]
image_data = []
for ifn in channels:
  remote_fn = files[ifn]
  url = modis_blob_root + '/' + remote_fn
  fn = download_url(url)
  raster = rasterio.open(fn,'r')
  band_array = raster.read(1)
  raster.close()
  band_array = band_array / norm_value
  image_data.append(band_array)
rgb = np.dstack((image_data[0],image_data[1],image_data[2]))
np.clip(rgb,0,1,rgb)
plt.imshow(rgb)
Downloading file MCD43A4.A2019135.h11v04.006.2019149220457.hdf_08.tiff...done, 11546274 bytes.
Downloading file MCD43A4.A2019135.h11v04.006.2019149220457.hdf_11.tiff...done, 11546274 bytes.
Downloading file MCD43A4.A2019135.h11v04.006.2019149220457.hdf_10.tiff...done, 11546274 bytes.
Out[3]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x223970bbc48>

Clean up temporary files

In [ ]:
shutil.rmtree(temp_dir)