Pomiń nawigację

Log Analytics — często zadawane pytania

 • Usługa Azure Log Analytics jest oferowana w dwóch warstwach: bezpłatnej i płatnej. Warstwa Bezpłatna ma limit ilości danych gromadzonych dziennie. Warstwa płatna nie ma dziennego limitu ilości gromadzonych danych.

  Dowiedz się więcej na stronie Usługa Log Analytics — cennik.

 • Ilość danych jest wprost proporcjonalna do liczby agentów i rozwiązań dodanych do konta usługi Azure Log Analytics. Skorzystaj z pulpitu nawigacyjnego Użycie usługi Log Analytics w obszarze roboczym, aby sprawdzić, ile danych jest wysyłanych. Na tym pulpicie nawigacyjnym można również sprawdzić, ile danych jest wysyłanych przez rozwiązania i jak często Twoje serwery wysyłają dane.

  Dowiedz się więcej na stronie Analizowanie użycia danych w ramach usługi Log Analytics.

 • Tak. Możesz skonfigurować poszczególne komputery w celu wysyłania danych do usługi Azure Log Analytics tylko przy użyciu agenta bez konieczności używania serwera zarządzania programu Operations Manager.

  Dowiedz się więcej na stronie Łączenie komputerów z systemem Windows z usługą Log Analytics na platformie Azure.

 • Nie. Z usługi Azure Log Analytics można korzystać tylko przy użyciu agenta usługi Log Analytics na serwerach lub maszynach wirtualnych planowanych do dołączenia.

  Jeśli korzystasz z usługi Log Analytics za pośrednictwem środowiska programu System Center Operations Manager, musisz zainstalować najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu System Center 2012 R2. Wersję programu Operations Manager można sprawdzić na stronie Administracja konsoli.

 • Usługa Azure Log Analytics nie ma wpływu na operacyjną bazę danych ani na magazyn danych. Usługa Log Analytics nie używa lokalnego magazynu danych — dane są wysyłane bezpośrednio do usługi Log Analytics w chmurze z serwera zarządzania programu Operations Manager.

 • Dowiedz się więcej na stronie Bezpieczeństwo danych w usłudze Log Analytics.

 • Nazwa rozwiązania do zarządzania Typy danych
  Ocena konfiguracji Dane konfiguracji
  Planowanie pojemności Dane wydajności
  Zapewnianie bezpieczeństwa Zdarzenia zabezpieczeń systemu Windows, dzienniki zapory
  Oprogramowanie chroniące przed złośliwym kodem Dane konfiguracji
  Ocena aktualizacji systemu Dane aktualizacji systemu
  Zarządzanie dziennikami Dzienniki zdarzeń systemu Windows i/lub dzienniki programu IIS
  Śledzenie zmian Spis oprogramowania i metadane usługi firmy Microsoft
  Ocena serwera SQL Dane konfiguracji
 • Rozwiązania do zarządzania usługi Azure Log Analytics to zbiór reguł logicznych, reguł wizualizacji oraz reguł pobierania danych, które udostępniają metryki dotyczące określonego obszaru problemów.

  Dowiedz się więcej na stronie Rozwiązania do zarządzania usługi Log Analytics.

 • Konto organizacji (wcześniej nazywane identyfikatorem Microsoft Online Services) jest tworzone przez administratora organizacji i zapewnia dostęp do usług organizacyjnych firmy Microsoft lub subskrypcji w ramach platformy Microsoft Azure, takich jak Office 365 lub Intune. Konta organizacji są zarządzane przez administratora organizacji za pośrednictwem usługi Azure Active Directory i zwykle mają następujący format: nazwa_użytkownika@nazwa_organizacji.onmicrosoft.com.

  Dowiedz się więcej na stronie Konto Microsoft dla organizacji — często zadawane pytania.

 • Obszar roboczy usługi Azure Log Analytics odpowiada poziomowi, na którym są zbierane dane. Każdy obszar roboczy usługi Log Analytics jest unikatowy i może być skojarzony z wieloma kontami Microsoft i kontami organizacji. Każde konto użytkownika może obejmować wiele obszarów roboczych usługi Log Analytics.

  Dowiedz się więcej na stronie Rozpoczynanie pracy z obszarem roboczym usługi Log Analytics.

 • Dane są przechowywane w centrum danych platformy Microsoft Azure w Ameryce Północnej.

 • Tak. Jeśli używasz tylko agenta usługi Azure Log Analytics, możesz zatrzymać jego komunikację z usługą. W tym celu przejdź do Panelu sterowania i w obszarze Microsoft Monitoring Agent usuń zaznaczenie opcji Połącz z usługą Azure Log Analytics.

  Jeśli używasz usługi Log Analytics za pośrednictwem programu Operations Manager, możesz określić agentów znajdujących się w agentach, z których są zbierane dane wysyłane do usługi Log Analytics, kontrolowane w Twojej konsoli programu Operations Manager.

 • Dane zbierane przy użyciu pakietów Intelligence Pack są zbierane przez agentów programu Operations Manager lub agentów bezpośrednich i wysyłane z częstotliwością ich generowania, na przykład wkrótce po zapisaniu zdarzenia lub zebraniu danych z licznika wydajności.

  Dane oceny konfiguracji są domyślnie wysyłane co kilka godzin, ale tę częstotliwość można zwiększyć lub zmniejszyć, postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w temacie Konfigurowanie usługi System Center Advisor za pomocą kluczy rejestru.

 • Usługa System Center Advisor należy teraz do usługi Azure Log Analytics.