Pomiń nawigację

BizTalk Services

Bezproblemowa integracja przedsiębiorstwa i chmury

Ze skutkiem natychmiastowym usługi BizTalk Services nie są już dostępne dla nowych klientów i zostały całkowicie wycofane 31 maja 2018 r. Usługa Azure Logic Apps udostępnia jednak i rozszerza możliwości usług BizTalk Services. Na przykład kluczowe funkcje dotyczące integracji są już dostępne w usłudze Azure Logic Apps, która zapewnia również wiele dodatkowych korzyści dla klientów, w tym:

  • Model iPaaS bez użycia serwera rozszerza środowisko użytkownika i umożliwia rozliczanie na podstawie użycia.
  • Dostęp do ponad 100 łączników do aplikacji w chmurze i aplikacji lokalnych.
  • Łatwe do zaprojektowania i zaimplementowania przepływy pracy przy użyciu funkcji projektanta wizualnego usługi Logic Apps.
  • Bezproblemowe wykorzystanie możliwości usług platformy Azure, takich jak Machine Learning i Cognitive Services.

Dowiedz się więcej o usłudze Logic Apps i przeczytaj dokumentację usługi Logic Apps.

Możliwości usług Azure App Service są teraz również dostępne w usłudze Azure App Service. Dowiedz się więcej

App Service, API Apps i Logic Apps

Dodaj funkcje chmury do rozwiązań integracyjnych, wykorzystując nowe możliwości usługi App Service. Dowiedz się więcej

Integracja aplikacji przedsiębiorstwa

Usługa BizTalk Services oferuje gotową do użycia funkcję integracji specjalistycznych aplikacji dla firm działających w chmurze i lokalnie, takich jak SAP, Oracle EBS, SQL Server i PeopleSoft. Umożliwia ona nawiązywanie połączeń z dowolnymi źródłami danych HTTP, FTP, SFTP i REST. Komunikaty można kierować do różnych usług systemu Azure, takich jak kolejki i tematy usługi Service Bus oraz usługi SQL Database i Blob Storage.

Tysiące klientów wierzą, że usługa BizTalk Services zapewnia odpowiednie rozwiązania w zakresie przetwarzania płatności, zarządzania łańcuchem dostaw, interakcji między firmami, podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym oraz raportowania. Dowiedz się więcej

Połączenia hybrydowewersja zapoznawcza

Funkcja połączeń hybrydowych w usłudze BizTalk Services umożliwia łączenie funkcji Web Apps usługi Azure App Service lub funkcji Mobile Apps usługi Azure App Service z dowolnymi lokalnymi zasobami TCP lub HTTP, takimi jak SQL Server, MySQL lub dowolna usługa sieci Web, za pomocą tylko kilku zmian w konfiguracji i bez użycia kodu niestandardowego. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Omówienie połączeń hybrydowych i Connect to on-premises SQL Server from a web app in Azure App Service using Hybrid Connections (Łączenie z lokalnym programem SQL Server z poziomu aplikacji sieci Web w usłudze Azure App Service przy użyciu połączeń hybrydowych).

Powiązane produkty i usługi

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Azure SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

Usługa App Service pozwala rozszerzać rozwiązania do integracji na chmurę