Produkty platformy Azure

Przeglądaj rosnący katalog zintegrowanych usług, funkcji i pakietów rozwiązań platformy Azure.

Wystąpienia obliczeniowe

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Functions

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Batch

Planowanie zadań i zarządzanie wystąpieniami obliczeniowymi w skali chmury

Container Instances

Łatwo uruchamiaj kontenery za pomocą jednego polecenia

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych

Skaluj w górę do tysięcy maszyn wirtualnych z systemem Linux i Windows oraz zarządzaj nimi

Azure Container Service (AKS)

Uprość wdrażanie i obsługę platformy Kubernetes oraz zarządzanie nią

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Maszyny wirtualne z systemem Linux

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemem Ubuntu, Red Hat i nie tylko

Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Hostowanie firmowych aplikacji programu SQL Server w chmurze

Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia

Uruchamiaj największe obciążenia SAP HANA spośród wszystkich dostawców chmury w hiperskali

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

ExpressRoute

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

System DNS Azure

Hostowanie domeny systemu DNS na platformie Azure

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi)

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Magazyn

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Backup

Proste i niezawodne wykonywanie kopii zapasowej serwera w chmurze

Magazyn StorSimple

Niższe koszty z rozwiązaniem magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw

Site Recovery

Organizowanie ochrony i odzyskiwania chmur prywatnych

Data Lake Store

Ogromne repozytorium do przechowywania obciążeń wynikających z danych big data

Blob Storage

Magazyn obiektów oparty na protokole REST dla danych bez struktury

Magazyn dysków

Opcje trwałych, zabezpieczonych dysków obsługujących maszyny wirtualne

Managed Disks

Trwały, bezpieczny magazyn obsługujących maszyny wirtualne platformy Azure

Queue Storage

Efektywne skalowanie aplikacji według ruchu

File Storage

Udziały plików korzystające ze standardowego protokołu SMB 3.0

Urządzenie Azure Data Box

Bezpieczne, wytrzymałe urządzenie do transferowania danych na platformę Azure

Sieć Web + aplikacje mobilne

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

Media Services

Kodowanie, przechowywanie oraz przesyłanie strumieniowe wideo i audio w dużej skali

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Usługa Azure Search

W pełni zarządzane wyszukiwanie jako usługa

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Encoding

Kodowanie w jakości studyjnej ze skalowaniem oferowanym przez chmurę

Live and On-Demand Streaming

Dostarczaj zawartość do praktycznie wszystkich urządzeń na skalę, która spełnia potrzeby biznesowe

Azure Media Player

Jedna warstwa do odtwarzania wszystkiego

Ochrona zawartości

Bezpieczne dostarczanie zawartości przy użyciu technologii AES, PlayReady, Widevine i Fairplay

Azure Media Indexer

Multimedia jeszcze bardziej dostępne i prostsze do odnalezienia

Web Apps

Szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji sieci Web o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Mobile Apps

Tworzenie i hostowanie zaplecza dla dowolnej aplikacji mobilnej

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API chmury

Analiza multimediów

Uzyskiwanie szczegółowych informacji z plików wideo dzięki usługom przetwarzania obrazów i mowy

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Batch

Planowanie zadań i zarządzanie wystąpieniami obliczeniowymi w skali chmury

Container Registry

Przechowywanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure

Container Instances

Łatwo uruchamiaj kontenery za pomocą jednego polecenia

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

Azure Container Service (AKS)

Uprość wdrażanie i obsługę platformy Kubernetes oraz zarządzanie nią

Bazy danych

Azure SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

Redis Cache

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

SQL Server Stretch Database

Dynamiczne rozciąganie lokalnych baz danych programu SQL Server na platformę Azure

Table Storage

Magazyn NoSQL kluczy i wartości używający zestawów danych z częściową strukturą

Azure Database for PostgreSQL

Zarządzana usługa bazy danych PostgreSQL dla deweloperów aplikacji

Azure Database for MySQL

Zarządzana usługa bazy danych MySQL dla deweloperów aplikacji

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight

Platforma Apache Spark w chmurze dla wdrożeń o kluczowym znaczeniu

Platforma Apache Storm dla usługi HDInsight

Uproszczone przetwarzanie strumienia w czasie rzeczywistym dla danych big data

Program R Server dla usługi HDInsight

Analiza predykcyjna, uczenie maszynowe i modelowanie statystyczne danych big data

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Log Analytics

Gromadzenie, przeszukiwanie i wizualizowanie danych maszyn lokalnych i w chmurze

Data Catalog

Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych

Data Lake Store

Ogromne repozytorium do przechowywania obciążeń wynikających z danych big data

Data Lake Analytics

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data

Azure Analysis Services

Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Usługa Power BI Embedded

Wbudowywanie w aplikacje niesamowitych, w pełni interaktywnych wizualizacji danych

SI i uczenie maszynowe

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Usługi poznawcze

Dodawanie inteligentnych funkcji interfejsu API w celu zapewnienia interakcji kontekstowych

Usługa Azure Bot

Inteligentna, niewymagająca zastosowania serwera usługa botów, zapewniająca skalowalność na żądanie

Interfejs API analizy tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Interfejs API rozpoznawania emocji

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API modelu języka sieci Web

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Usługa interpretacji języka (LUIS)

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Custom Speech Service

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)

Dodaj do aplikacji inteligentne opcje automatycznego sugerowania na potrzeby operacji wyszukiwania

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API tekstu usługi Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API wyszukiwania niestandardowego Bing

Łatwe w użyciu, wolne od reklam narzędzie do wyszukiwania klasy komercyjnej, które pozwala na dostarczanie pożądanych wyników

Interfejs API wyszukiwania jednostek Bing

Wzbogać środowisko, identyfikując i rozszerzając informacje o jednostkach z Internetu

Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)

Uzyskuj rozszerzone wyniki wyszukiwania z miliardów dokumentów w sieci Web

Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing

Wyszukuj klipy wideo i uzyskuj szeroki zakres wyników

Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing

Wyszukuj obrazy i uzyskuj szeroki zakres wyników

Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing)

Wyszukuj wiadomości i uzyskuj szeroki zakres wyników

Custom Decision Service

Chmurowy interfejs API służący do kontekstowego podejmowania decyzji, który mądrzeje wraz z doświadczeniem

Interfejs API usługi QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Interfejs API analizy językowej

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Custom Vision Service

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Azure Batch AI

Łatwo eksperymentuj i równolegle szkól swoje modele uczenia głębokiego oraz sztucznej inteligencji w dużej skali

Microsoft Genomics

Wydajne sekwencjonowanie genomu i uzyskiwanie danych do badań

Usługi Machine Learning

Udostępnij wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowej, skalowalnej i zaufanej platformie wyposażonej w usługi eksperymentowania i zarządzania modelami

Internet of Things

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Centrum IoT

Łączenie, monitorowanie i kontrolowanie miliardów zasobów IoT

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Pakiet IoT

Przechwytywanie i analizowanie niewykorzystanych danych umożliwiające poprawienie wyników biznesowych

Time Series Insights

Natychmiastowe badanie i analizowanie danych szeregów czasowych

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

IoT Edge

Rozszerz rozwiązania inteligentne chmury na urządzenia brzegowe

Azure Location Based Services

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Azure Sphere

W sposób bezpieczny połącz urządzenia obsługiwane przez mikrokontrolery z warstwy sprzętowej do chmury

Magazyn StorSimple

Niższe koszty z rozwiązaniem magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Data Catalog

Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych

SQL Server Stretch Database

Dynamiczne rozciąganie lokalnych baz danych programu SQL Server na platformę Azure

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

Zabezpieczenia + tożsamość

Usługa Active Directory systemu Azure

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Multi-Factor Authentication

Dodatkowe bezpieczeństwo dla danych i aplikacji bez zwiększania utrudnień dla użytkowników

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi

Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Centrum zabezpieczeń

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Narzędzia deweloperskie

Visual Studio Team Services

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Application Insights

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów z usługami i aplikacjami sieci Web

Azure DevTest Labs

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

HockeyApp

Wdrażanie aplikacji mobilnych, gromadzenie opinii i raportów o awarii oraz monitorowanie użycia

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Szybsze dostarczanie aplikacji przez automatyzację cykli życia aplikacji

Azure DevOps Projects

Rozpocznij tworzenie aplikacji platformy Azure w trzech krótkich krokach. Usługa DevOps Projects obsługuje popularne struktury aplikacji oraz pełną integrację z potokami ciągłej integracji/ciągłego wdrażania i pełne monitorowanie wydajności.

Narzędzia do zarządzania

Backup

Proste i niezawodne wykonywanie kopii zapasowej serwera w chmurze

Site Recovery

Organizowanie ochrony i odzyskiwania chmur prywatnych

Application Insights

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów z usługami i aplikacjami sieci Web

Azure Advisor

Spersonalizowany aparat rekomendacji najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure

Scheduler

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych powtarzanych harmonogramów

Automation

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Log Analytics

Gromadzenie, przeszukiwanie i wizualizowanie danych maszyn lokalnych i w chmurze

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Azure Monitor

Bardzo szczegółowe dane monitorowania w czasie rzeczywistym dla dowolnych zasobów platformy Azure

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im przy użyciu zaawansowanych zabezpieczeń w chmurze

Ochrona i odzyskiwanie

Zapewnienie dostępności aplikacji i ochrony danych

Automatyzacja i kontrola

Centralne zarządzanie wszystkimi zasobami automatyzacji i konfiguracji

Wgląd i analiza

Łatwe wyszukiwanie, korelowanie i analizowanie danych z chmury

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Azure Service Health

Uzyskuj spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczną w przypadku problemów z usługami platformy Azure

Portal Microsoft Azure

Kompilowanie i monitorowanie wszystkich produktów platformy Azure oraz zarządzanie nimi przy użyciu pojedynczej ujednoliconej konsoli

Azure Resource Manager

Uprość zarządzanie zasobami aplikacji

Cloud Shell

Usprawnij administrowanie platformą Azure za pomocą powłoki opartej na przeglądarce

Aplikacja mobilna platformy Azure

Miej łączność ze swoimi zasobami na platformie Azure — wszędzie i o dowolnej porze

Azure Policy

Implementuj standardy i ład korporacyjny na dużą skalę na potrzeby zasobów platformy Azure

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Aplikacje zarządzane platformy Azure

Prostsze zarządzanie ofertami dla chmury

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru