Wyniki wyszukiwania zasobów

1 - 10 of 23

Rozwijaj infrastrukturę i operację w swojej organizacji, aby pozostać w wyścigu w epoce chmury

Dostarczaj nową wartość biznesową, rozwijając swój zespół IT w celu wspierania strategii chmury w Twojej firmie. Ten raport firmy Gartner zawiera szczegółowe informacje o możliwościach dotyczących ról infrastruktury i operacji IT, które można dostosować w miarę planowania migracji w chmurze przez firmy.  Pobierz ten raport, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu sprostania następującym wyzwaniom:  Wdrażanie w chmurze powiedzie się w długim okresie tylko wtedy, gdy organizacje IT wprowadzą podstawowe zmiany w zakresie misji organizacji i ról członków zespołu. Inicjatywy w chmurze napotykają problemy bez jasno zdefiniowanego działu kierowniczego ani bez posiadania fachowej wiedzy umożliwiającej kierowanie wysiłkami organizacji. Mimo że istniejące działania z dziedziny infrastruktury i operacji muszą być kontynuowane przez jakiś czas, większość przedsiębiorstw przyjmie wewnętrzny model pośrednictwa dotyczący usług w chmurze. Zespoły ds. infrastruktury i operacji mogą zostać przemieszczone, jeśli nie będą koncentrować się na utrzymaniu swojego znaczenia. Liderzy z dziedziny infrastruktury i operacji mogą doświadczyć spadku znaczenia własnych zespołów (albo nawet ich zastąpienia) kosztem przyjaznych dla chmury wzorców organizacyjnych, takich jak rozproszona infrastruktura DevOps. Rozwijaj infrastrukturę i operację w swojej organizacji, aby pozostać w wyścigu w epoce chmury, Craig Lowery, 6 lutego 2020 r.

Analiza Total Economic Impact™ migracji do zarządzanych baz danych usługi Microsoft SQL Azure

Poznaj korzyści, koszty i zagadnienia związane z wdrażaniem zarządzanych baz danych usługi SQL Azure, korzystając z tych badań firmy Forrester Consulting zleconych przez firmę Microsoft.  Przeprowadzono wywiad z czterema klientami dotyczącymi ich doświadczenia w zakresie migrowania lokalnych obciążeń programu SQL Server do chmury przy użyciu zarządzanych baz danych usługi SQL Azure, obejmujących wystąpienie zarządzane usługi SQL Azure oraz usługę Azure SQL Database. Oprócz przewidywanego zwrotu z inwestycji na poziomie 238% w ciągu 3 lat w analizie wykazano, że reprezentatywna organizacja odnotowała następujące wyniki na podstawie danych klientów, którzy przesłali opinie:  25% wzrost w produktywności działu IT.  40% zwiększenie w produktywności administratorów bazy danych.  Oszczędność kosztów, w tym uniknięcie kosztów infrastruktury lokalnej w wysokości 5,4 milionów USD związanych z zużywaniem mocy obliczeniowej, magazynu, sieci i miejsca w centrum danych oraz energii.  Pobierz badanie teraz, aby uzyskać informacje o potencjalnym wpływie finansowym zarządzanych baz danych usługi SQL Azure na organizację. 

Zmiana w obszarze rozwiązań SIEM: w jaki sposób chmura przekształca operacje zabezpieczeń

Wielu specjalistów ds. zabezpieczeń zdaje sobie sprawę, że ich lokalne lub oparte na chmurze prywatnej systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) nie są w stanie dotrzymać kroku — dlatego decydują się na migrację tych kluczowych narzędzi operacji zabezpieczeń do chmury publicznej. Raport IDG, Zmiana w obszarze rozwiązań SIEM: w jaki sposób chmura przekształca operacje zabezpieczeń, analizuje wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 300 osób decyzyjnych w obszarze zabezpieczeń i IT, aby sprawdzić, dlaczego coraz więcej specjalistów ds. zabezpieczeń przechodzi na rozwiązania SIEM oparte na chmurze. Z raportu wynika, że rozwiązania SIEM oparte na chmurze: Redukują koszty zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń dzięki obniżeniu lub wyeliminowaniu kosztów związanych z infrastrukturą, konserwacją, licencjonowaniem i zatrudnieniem. Pomagają ulepszyć ochronę dzięki sztucznej inteligencji i szybszemu reagowaniu na zagrożenia. Zwiększają wydajność, skalowalność i stabilność w obszarze SIEM. Zapewniają pomoc zespołom ds. zabezpieczeń dzięki sztucznej inteligencji, zmniejszając zmęczenie i automatyzując typowe zadania. Dowiedz się, jak Twoi koledzy z branży wzmacniają ochronę przed zagrożeniami.

Harvard Business Review: Getting Cloud Governance Right (Prawidłowa interpretacja ładu w chmurze)

Istnieje wiele powodów, dla których niezawodna struktura ładu w chmurze jest niezbędna, od możliwości stosowania bardziej elastycznych metod po redukcję ryzyka. Magazyn Harvard Business Review niedawno przeprowadził ankietę wśród kierownictwa ponad 550 firm na temat planów i priorytetów związanych z migracją do chmury. Korzystając z wyników tego raportu, pomóż organizacji zrozumieć, dlaczego dobra strategia ładu w chmurze jest kluczowa w celu pomyślnego przejścia do chmury. Przeczytaj ten raport, aby dowiedzieć się, dlaczego firmy priorytetyzują ład w chmurze w następujących celach:  Zapewnienie zgodności zarówno z zasadami wewnętrznymi, jak i przepisami rządowymi.  Przyspieszenie pracy deweloperów przy zachowaniu kontroli nad ich środowiskiem i danymi. Zarządzanie kosztami i ich optymalizacja, aby zmaksymalizować wartość chmury. 

Badanie firmy IDC: Usługi Azure Site Recovery i Azure Backup pomagają ulepszyć operacje biznesowe

Chociaż ochrona danych i odzyskiwanie po awarii są niezwykle istotne, firma IDC szacuje, że aż połowa wszystkich firm nie jest przygotowana do odzyskiwania po awarii. To badanie firmy IDC pokazuje, w jaki sposób firmy korzystające z usług Azure Site Recovery i Azure Backup nie tylko spełniły swoje potrzeby w zakresie odzyskiwania po awarii i ochrony danych, ale także zyskały dodatkowe korzyści biznesowe, w tym:337 procent zwrotu z inwestycji w ciągu pięciu lat.Skrócenie średniego czasu odzyskiwania danych o 66 procent.O 76 procent szybsze tworzenie kopii zapasowych. Poprawa wydajności zespołów IT o 51 procent. 

Raport firmy Gartner: Jak ułatwić wdrażanie chmury, gdy klient jest jej nowym użytkownikiem

Twoi klienci pragną przenieść się do chmury, ale nie zawsze mają wiedzę organizacyjną i odpowiednie przygotowanie. Pomóż im przezwyciężyć pułapki związane z migracją, tworząc solidny plan implementacji na wczesnym etapie migracji do chmury. Ten raport zawiera wyniki badań firmy Gartner na temat coraz większej dojrzałości korzystania z chmury oraz praktyczne kroki umożliwiające przygotowanie klientów do migracji. Po przeczytaniu raportu uzyskasz informacje na następujące tematy:Prowadzenie organizacji do sukcesu w chmurze przez dostosowanie ich procesów biznesowych do zwinnych i natywnych operacji w chmurze.Zwiększanie zaangażowania klientów w usługi w chmurze przez pokazywanie im, jak wybrać obciążenia, które najlepiej nadają się do chmury.Edukowanie klientów w zakresie ofert natywnych usług w chmurze przez przedstawianie im dobrych przykładów obciążeń korzystających z tych usług. 

Całkowity wpływ ekonomiczny usługi IaaS platformy Microsoft Azure — zamówione badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting

Poznaj rzeczywisty wpływ finansowy i korzyści biznesowe dla firm związane z przeniesieniem infrastruktury lokalnej do infrastruktury jako usługi na platformie Azure (IaaS). To badanie firmy Forrester Consulting zamówione przez firmę Microsoft przedstawia szczegółową analizę zwrotu z inwestycji i inne rezultaty osiągnięte u prawdziwych klientów. Dziewięciu klientów poproszono o opisanie swoich doświadczeń z migracją infrastruktury lokalnej na platformę Azure. W analizie wykazano, że dla organizacji złożonej na podstawie rozmów z klientami osiągnięto:Zwrot z inwestycji na poziomie 478% w ciągu trzech lat.Oszczędności w wysokości 10,3 mln USD na kosztach infrastruktury i lokalnego personelu.Zwiększenie wolumenu zamówień w trybie online o 83–167 procent.Wzrost średniej wielkości zamówienia o 20–27 procent.Szybsze procesy deweloperów i testerów, jak również elastyczność migracji dzięki możliwościom hybrydowym platformy Azure.  

Platforma Microsoft Azure pomaga organizacjom w lepszym zarządzaniu zadaniami związanymi z przepisami

Przekonaj się, jakie korzyści finansowe i biznesowe uzyskały rzeczywiste firmy dzięki użyciu narzędzi zabezpieczeń i zgodności platformy Azure w celu spełnienia wymogów związanych z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi. Badania firmy IDC pokazują, w jaki sposób dwanaście organizacji, które używają usług platformy Azure do zapewniania zgodności z przepisami, osiągnęło następujące korzyści:465 procent zwrotu z inwestycji.35 procent obniżenia kosztów związanych z karami dotyczącymi zgodności.Łatwiejsze przeprowadzanie inspekcji środowiska zgodności IT i zgodności z przepisami.Wbudowana zgodność ze standardami branżowymi, takimi jak HIPAA, HITECH i SEC. 

Interpretacja: dlaczego strategie analityczne dla jednych są wystarczające, a dla innych nie

W ciągu dwóch kolejnych lat skuteczne strategie dotyczące danych i analizy staną się niezbędne dla pomyślnej transformacji biznesowej — 91 procent ankietowanych liderów biznesowych zgodziło się z tym stwierdzeniem, jednak tylko 20 procent z nich ocenia swoje organizacje jako dobrze rozwinięte w tych obszarach. Dowiedz się, dlaczego rozwiązanie fundamentalnych problemów z izolowanymi źródłami danych, niewłaściwymi typami danych i ograniczeniami dotyczącymi pojemności i wydajności lokalnych systemów danych jest kluczowe dla przeprowadzenia pomyślnej transformacji cyfrowej i zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji w usługi analityczne. Przeczytaj raport na temat usług analitycznych magazynu Harvard Business Review zatytułowany Understanding Why Analytics Strategies Fall Short for Some, but Not Others (Interpretacja: dlaczego strategie analityczne dla jednych są wystarczające, a dla innych nie), aby zrozumieć następujące kwestie:Dlaczego przewidujący liderzy biznesowi wdrażają zintegrowane, stosowane w całym przedsiębiorstwie podejścia do danych i analizy.Jakie często napotykane przeszkody uniemożliwiają firmom pełne wykorzystanie analizy, analizy biznesowej i sztucznej inteligencji.Jak przygotować się do cyfrowej transformacji i zwiększyć dojrzałość analityczną swojej organizacji. 

Badanie Total Economic Impact™ dotyczące analizy na platformie Microsoft Azure za pomocą usługi Power BI

Przeczytaj to badanie organizacji Forrester Consulting przeprowadzone na zlecenie firmy Microsoft, aby dowidzieć się, jak firmy osiągnęły lepszą wydajność analizy przy obniżonych kosztach. Organizacja Forrester przeprowadziła wywiady z czterema klientami oraz ankiety w 364 firmach dotyczące wykonywania analizy na platformie Azure za pomocą usługi Power BI. Spośród ankietowanych klientów 85 procent potwierdziło lub zdecydowanie potwierdziło, że dobrze zintegrowane funkcje analizy, bazy danych i magazyn, pakiet zarządzania danymi i narzędzia do analizy biznesowej przyniosły korzyści organizacjom. Klienci odnotowali także, że całkowity koszt ofert analizy i analizy biznesowej firmy Microsoft jest średnio o 21,9 procent niższy w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami analitycznymi. Na podstawie przeprowadzonych badań firma Forrester przewiduje, że rozwiązanie do analizy i analizy biznesowej firmy Microsoft może zapewnić następujące korzyści:Zyski w wysokości 22,1 mln USD na przestrzeni trzech lat przy kosztach wynoszących 6 mln USD, co daje wartość bieżącą netto w wysokości 16,1 mln USD oraz przewidywany zwrot z inwestycji wynoszący 271 procent.Obniżenie całkowitego kosztu posiadania o 25,7 procenta.Lepsza ogólna wydajność systemu analitycznego z poprawionymi zabezpieczeniami danych, usprawnionym podejmowaniem decyzji i szerszym dostępem do danych. Pobierz raport, aby przeczytać o potencjalnym wpływie finansowym, jaki usługi analityczne firmy Microsoft mogą mieć na Twoją organizację.