The Azure Quickstart templates are currently available in English

Zerto Cloud Appliance with Site-to-Site VPN Connection

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This template allows you to create a Zerto Cloud Appliance with a VPN

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vpnType Route based (Dynamic Gateway) or Policy based (Static Gateway)
localGatewayIpAddress Public IP of your local/on-prem gateway
localAddressPrefix CIDR block representing the address space of your local/on-prem network's Subnet
azureVNetAddressPrefix CIDR block representing the address space of the Azure VNet
subnetPrefix CIDR block for VM subnet, subset of azureVNetAddressPrefix address space
gatewaySubnetPrefix CIDR block for gateway subnet, subset of azureVNetAddressPrefix address space
gatewaySku The Sku of the Gateway. This must be one of Basic, Standard or HighPerformance.
sharedKey Shared key (PSK) for IPSec tunnel
adminUsername Username for the VM
adminPassword User password for the VM
storageAccountType Storage Account Type

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/zulu/zerto-zca-vpn/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/zulu/zerto-zca-vpn/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Nava Vaisman Levy