Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

XSS attack on a web app

autor: girishjaju
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2021

This will deploy 2 application gateway , a web app, a sql server and database, OMS and other network resources. One app gateway is in detection mode and other is in prevention mode. Perform the XSS attack by following the guidleines and execute the scenario for mitigation and prevention of a XSS attack.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
_artifactsLocation this will be the location for artifacts
_artifactsLocationSasToken this will be the sas key to access artifacts
location your resources will be created in this location
omsSku this will be you SKU for OMS
pipAddressType this will be the type of public IP address used for the application gateway name
sqlAdministratorName this will be the admin user for sql server
sqlServerPassword this wiil be th password for the admin user for sql server
emailToSendAlertsTo this user will get the alert emails
bacpacUri URI for bacpac

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/xss-attack-prevention/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/xss-attack-prevention/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure