Pomiń nawigację

Deploys a wordpress web site with MySQL replication backend

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017

This template deploys a wordpress web site backed by a master/slave MySQL replication cluster

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
siteName wordpress site name
hostingPlanName website host plan
sku website sku
workerSize website worker size
dnsName Connect to your cluster using dnsName.location.cloudapp.azure.com
publicIPName public IP name for MySQL loadbalancer
vmUserName user name to ssh to the VMs
vmPassword password to ssh to the VMs
mysqlRootPassword mysql root user password
mysqlReplicationPassword mysql replication user password
mysqlProbePassword mysql probe password
vmSize size for the VMs
storageAccountType Storage account type for the cluster
virtualNetworkName New or Existing Virtual network name for the cluster
vnetNewOrExisting Identifies whether to use new or existing Virtual Network
vnetExistingResourceGroupName If using existing VNet, specifies the resource group for the existing VNet
dbSubnetName subnet name for the MySQL nodes
vnetAddressPrefix IP address in CIDR for virtual network
dbSubnetAddressPrefix IP address in CIDR for db subnet
dbSubnetStartAddress Start IP address for the VMs in db subnet
imagePublisher publisher for the VM OS image
imageOffer VM OS name
imageSKU VM OS version
mysqlFrontEndPort0 MySQL public port
mysqlFrontEndPort1 MySQL public port
sshNatRuleFrontEndPort0 public ssh port for VM1
sshNatRuleFrontEndPort1 public ssh port for VM2
mysqlProbePort0 MySQL public port master
mysqlProbePort1 MySQL public port slave

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/wordpress-mysql-replication/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/wordpress-mysql-replication/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure