Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Sonarqube Docker Web App on Linux with PostgreSQL

autor: lfraile
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

This template provides a easy way to deploy a Sonarqube docker image (alpine tag) on a Linux Web App with Azure database for PostgreSQL(Preview)

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
siteName Name of azure web app
servicePlanTier Tier for Service Plan
servicePlanSku Size for Service Plan
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
databaseSkuCapacity Azure database for PostgreSQL compute capacity in vCores (2,4,8,16,32)
databaseSkuName Azure database for PostgreSQL sku name
databaseSkuSizeMB Azure database for PostgreSQL Sku Size
databaseSkuTier Azure database for PostgreSQL pricing tier
postgresqlVersion PostgreSQL version
databaseskuFamily Azure database for PostgreSQL sku family
location Location for all the resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-postgresql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-postgresql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od lfraile