Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

SonarQube on Web App with PostgreSQL and VNet integration

Ostatnia aktualizacja: 04.06.2022

This template provides easy to deploy SonarQube to Web App on Linux with PostgreSQL Flexible Server, VNet integration and private DNS.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
siteName Name of Azure Web App
location The location into which the resources should be deployed
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
postgresFlexibleServersSkuTier The tier of the particular SKU, e.g. Burstable
postgresFlexibleServersSkuName The name of the sku, typically, tier + family + cores, e.g. Standard_D4s_v3
postgresFlexibleServersversion The version of a PostgreSQL server
createMode The mode to create a new PostgreSQL server
appServicePlanSkuName Sku and size of App Service Plan (F1 does not support virtual network integration)

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-postgresql-private-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-postgresql-private-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure