Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Sonarqube Docker Web App on Linux with Azure SQL

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

This template deploys Sonarqube in an Azure App Service web app Linux container using the official Sonarqube image and backed by an Azure SQL Server.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
siteName Name of Azure Web App
sonarqubeImageVersion The version of the Sonarqube container image to use. Only versions of Sonarqube known to be compatible with Azure App Service Web App for Containers are available.
servicePlanPricingTier App Service Plan Pricing Tier
servicePlanCapacity App Service Capacity
sqlServerAdministratorUsername Azure SQL Server Administrator Username
sqlServerAdministratorPassword Azure SQL Server Administrator Password
sqlDatabaseSkuName Azure SQL Database SKU Name
sqlDatabaseSkuSizeGB Azure SQL Database Storage Max Size in GB
location Location for all the resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure