Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Web App on Linux with Azure database for MySQL

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

This template provides a way to deploy Web Apps on Linux with Azure database for MySQL.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
siteName The unique name of your Web Site.
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
dbSkucapacity Azure database for mySQL compute capacity in vCores (2,4,8,16,32)
dbSkuName Azure database for mySQL sku name
dbSkuSizeMB Azure database for mySQL Sku Size
dbSkuTier Azure database for mySQL pricing tier
mysqlVersion MySQL version
location Location for all resources.
databaseskuFamily Azure database for mySQL sku family

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-managed-mysql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-managed-mysql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure