Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create, configure and deploy Web Application to an Azure VM

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Create and configure a Windows VM with SQL Azure database, and deploy web application to the environment using PowerShell DSC

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmName This is the name of the Virtual Machine
vmSize This is the size of the Virtual Machine
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
adminUsername This is the Virtual Machine administrator login name
adminPassword This is the Virtual Machine administrator login password
dnsName This is the DNS name of the Virtual Machine
configurationFunction This is the link to the Web Deploy package to be deployed to the Virtual Machine. It is a github URL in this example.
DatabaseServerName This is database server name
DatabaseServerLocation This is database server location
databaseServerAdminLogin This is database server administrator login name
databaseServerAdminLoginPassword This is database server administrator login password
databaseName This is name of the database hosted in the database server
databaseCollation This is database collation - rule for comparing the encodings in the database
databaseEdition This is database edition
modulesUrl This is the URL for downloading the PowerShell DSC module. In this case it should be the link to a zip file hosted under an Azure storage container
webdeploypkg This is the link to the Web Deploy package for the website that's going to be deployed to the Virtual Machine

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-vm-dsc/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-vm-dsc/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure