Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Web App with a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search

autor: LarssonOskar
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021

This template provisions a Web App, a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search and Application Insights.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
databaseAccountName The Azure Cosmos DB database account name.
consistencyLevel The Azure Cosmos DB default consistency level for this account.
maxStalenessPrefix When consistencyLevel is set to BoundedStaleness, then this value is required, otherwise it can be ignored.
maxIntervalInSeconds When consistencyLevel is set to BoundedStaleness, then this value is required, otherwise it can be ignored.
sqlServerAdminLogin The SQL server admin username.
sqlServerAdminLoginPassword The SQL server admin password
sqlDatabaseName The SQL database name
sqlDatabaseCollation The SQL database collation
sqlDatabaseEdition The SQL server edition
sqldatabaseRequestedServiceObjectiveName Describes the performance level for Edition
webAppName The name of the Web App
webAppSKU The Web App pricing tier
workerSize The Web App worker size
storageAccountType The storage account type
azureSearchname The azure search instance name
azureSearchSku The azure search instance tier.
azureSearchReplicaCount The number of search replicas
azureSearchPartitionCount The number of search partitions
documentDBOfferType The Azure Cosmos DB offer type
location Location for all resources.
insightsLocation Location for Insights.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/web-app-sql-docdb-search/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/web-app-sql-docdb-search/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure