Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Install Public Certificate in App Service

autor: Ashish Kurmi
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021

Install a Public Certificate in App Service. Once a public certificate is installed by deploying this template, it would be accessible to App Service code for consumption. This is supported only on dedicated App Service Plans. If your App Service is hosted on a public scale unit then you can only install certificates in CurrentUser-Personal certificate store. For App Service Environments, LocalMachine-Personal certificate store is also supported

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
exisitngWebAppName The name of the web app that would use this public certificate. The web app should belong to a dedicated App Service Plan.
publicCertificateLocation Location where you wish to install the public certificate. 'LocalMachineMy' is supported in App Service Environment only.
location Location for all resources.
blob Base 64 encoded public certificate file. 'azuredeploy.parameters.json' file contains an example of this parameter.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-public-certificate/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-public-certificate/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure