Pomiń nawigację

Ubuntu full cross-platform dev box with Team Services agent

Ostatnia aktualizacja: 29.06.2016

This template allows you to create an Ubuntu VM with a full set of cross-platform SDKs and Visual Studio Team Services Linux build agent. Once the VM is successfully provisioned, Team Services build agent installation can be verified by looking under your Team Services account settings under Agent pools. Languages/Tools supported: OpenJDK Java 7 and 8; Ant, Maven and Gradle; npm and nodeJS; groovy and gulp; Gnu C and C++ along with make; Perl, Python, Ruby and Ruby on Rails; .NET; and go

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vstsAccountURL Team Services Account URL (e.g. https://myaccount.visualstudio.com)
vstsPAT Team Services PAT for user with build permissions
vstsPoolName Team Services Agent Pool Name
vstsAgentName Team Services Agent Name
adminUsername Linux VM User Account Name
adminPassword (brak opisu)
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/vsts-fullbuild-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/vsts-fullbuild-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure