Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create a VNET to VNET connection across two regions

Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This template allows you to connect two VNETs in different regions using Virtual Network Gateways

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location1 Location where first VNET, Gateway, PublicIP and Connection will be deployed.
location2 Location where second VNET, Gateway, PublicIP and Connection will be deployed.
virtualNetworkName1 Name of the first VNET.
addressPrefix1 Address space for the first VNET.
subnet1Name1 Name of the first subnet in the first VNET. Please note, an additional subnet called GatewaySubnet will be created where the VirtualNetworkGateway will be deployed. The name of that subnet must not be changed from GatewaySubnet.
subnet1Prefix1 The prefix for the first subnet in the first VNET.
gatewaySubnetPrefix1 The prefix for the GatewaySubnet where the first VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
gatewayPublicIPName1 The name of the PublicIP attached to the first VirtualNetworkGateway.
gatewayName1 The name of the first VirtualNetworkGateway.
connectionName1 The name of the first connection, connecting the first VirtualNetworkGateway to the second VirtualNetworkGateway.
virtualNetworkName2 Name of the second VNET.
addressPrefix2 Address space for the second VNET.
subnet1Name2 Name of the first subnet in the second VNET. Please note, an additional subnet called GatewaySubnet will be created where the VirtualNetworkGateway will be deployed. The name of that subnet must not be changed from GatewaySubnet.
subnet1Prefix2 The prefix for the first subnet in the second VNET.
gatewaySubnetPrefix2 The prefix for the GatewaySubnet where the second VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
gatewayPublicIPName2 The name of the PublicIP attached to the second VirtualNetworkGateway.
gatewayName2 The name of the second VirtualNetworkGateway.
connectionName2 The name of the second connection, connecting the second VirtualNetworkGateway to the first VirtualNetworkGateway.
sharedKey The shared key used to establish connection between the two VirtualNetworkGateways.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-to-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-to-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure