Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

VMSS with Public IP Prefix

autor: Allegra Domel
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2021

Template for deploying VMSS with Public IP Prefix

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminUsername Admin username on all VMs.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
instanceCount Number of VM instances (16 or less).
location Location for resources. Default is the current resource group location.
publicIPPrefixLength Length of public IP prefix.
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
vmssName String used as a base for naming resources (9 characters or less). A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
dnsName String used to connect to your VMSS VM using dnsName.location.cloudapp.azure.com (must be globally unique)

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-with-public-ip-prefix/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-with-public-ip-prefix/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure