Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a VM Scale Set with a Windows custom image

autor: Simon Davies
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set usng a custom Windows image. These VMs are behind a load balancer with HTTP load balancing (by default on port 80)

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmSSName The Name of the VM Scale Set
instanceCount Number of VM instances to create in the scale set
vmSize The size of the VM instances Created
dnsNamePrefix The Prefix for the DNS name of the new IP Address created
adminUsername The Username of the administrative user for each VM instance created
adminPassword The Password of the administrative user for each VM instance created
sourceImageVhdUri The source of the blob containing the custom image
frontEndLBPort The front end port to load balance
backEndLBPort The back end port to load balance
probeIntervalInSeconds The interval between load balancer health probes
numberOfProbes The number of probes that need to fail before a VM instance is deemed unhealthy
probeRequestPath The path used for the load balancer health probe

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-windows-customimage/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-windows-customimage/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure