Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploy a Scale Set into an existing vnet

autor: Guy Bowerman
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This template deploys a Windows 2016 Datacenter VM Scale Set into an exsisting resource group, vnet and subnet.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
vmssName Unique name for the scale set. Must be 3-61 characters in length and unique across the VNet.
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
existingVnetName vName of the existing virtual network to deploy the scale set into.
location Location parameter
existingSubnetName Name of the existing subnet to deploy the scale set into.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-win-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-win-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure