Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploy a Linux VMSS wth master/slave architecture

autor: Melony QIN
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2021

This template allows you to deploy a Linux VMSS with a Custom Script Extension in master slave architecture

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
masterNodeCount Number of master node in VMSS; if singlePlacementGroup is true (the default), then this value must be 100 or less; if singlePlacementGroup is false, then ths value must be 50 or less
masterNodeSku Size of VMs in the VM Scale Set for master node.
dataNodeSku Size of VMs in the VM Scale Set for data node.
dataNodeCount Number of data nodes in VMSS; if singlePlacementGroup is true (the default), then this value must be 100 or less; if singlePlacementGroup is false, then ths value must be 100 or less
adminUsername Admin username on all VMs.
osImagePublisher Maps to the publisher in the Azure Stack Platform Image Repository manifest file.
osImageOffer Maps to the Offer in the Azure Stack Platform Image Repository manifest file.
osImageSku The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given CentOS version. Default value: 7.4
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-master-slave-customscript/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-master-slave-customscript/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure