Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

VMSS Flexible Orchestration Mode Quickstart Linux

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2022

This template deploys a simple VM Scale Set with instances behind an Azure Load Balancer. The VM Scale set is in Flexible Orchestration Mode. Use the os parameter to choose Linux (Ubuntu) or Windows (Windows Server Datacenter 2019) deployment. NOTE: This quickstart template enables network access to VM management ports (SSH, RDP) from any internet address, and should not be used for production deployments. For Network security best practices for production deployments, see [Azure Network Security Best Practices](https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/network-best-practices)

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmssName Name for the virtual machine scale set
vmssAdminUserName User name for virtual machine instances
vmssAdminPasswordOrSSHKey Password or SSH Key for the VM instances. Be sure to also update whether using Password or SSH Key authentication on the VMSS Flex
instanceCount Number of virtual machine instances in the scale set
platformFaultDomainCount The platform fault domain count for your scale set. Set to 1 to allow Azure to maximally spread instances across many racks in the datacenter.
zones Instances will be spread evenly between the zones you selected
sku Specifies the virtual machine SKU to be used
vnetPrefix Virtual network prefix
lbName Name for the load balancer
os Choose the operating system for the VMs in the Virtual Machine Scale Set
location Region where the scale set will be deployed

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-flexible-orchestration-quickstart/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-flexible-orchestration-quickstart/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Fitzgerald Steele