Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

VM Scale Set Configuration managed by Azure Automation

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Deploy a VM Scale Set where virtual machines are deployed as registered nodes in the Azure Automation Desired State Configuration service, and node configuration is guaranteed consistency after deployment. NOTE: Required prerequisites Registration Key and Registration URL are available only after successful creation of an Azure Automation Account for Azure Automation DSC.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location The Azure location to deploy all resources
vmssName Naming convention for the vm scale set
instanceCount The number of vms to provision initially in the scale set
virtualNetworkAddressRange The address range of the new virtual network
virtualNetworkSubnet The address range of the subnet created in the new virtual network
nicIPAddress The IP address of the new AD VM
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
adminPassword The password for the Administrator account of the new VM and Domain
VMSize The size of the VM Created
domainName The full qualified domain name to be created
_artifactsLocation Path to the nested templates used in this deployment
_artifactsLocationSasToken SAS token to access artifacts location, if required
compileName Unique value to identify compilation job

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-automation-dsc/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-automation-dsc/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure