Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a VM with multiple empty StandardSSD_LRS Data Disks

autor: Raman Kumar
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2021

This template allows you to create a Windows Virtual Machine from a specified image. It also attaches multiple empty StandardSSD data disks by default. Note that you can specify the size and the Storage type (Standard_LRS, StandardSSD_LRS and Premium_LRS) of the empty data disks.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
virtualMachineName The name of the VM
adminUsername The admin user name of the VM
adminPassword The admin password of the VM
dataDiskSize The size in GB of the data disks
dataDisksCount The number of data disks to create
diskType The Storage type of the data Disks
virtualMachineSize The virtual machine size. Enter a Premium capable VM size if DiskType is entered as Premium_LRS
windowsOSVersion The Windows version for the VM.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-with-standardssd-disk/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-with-standardssd-disk/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure