The Azure Quickstart templates are currently available in English

WinRM on a Windows VM

autor: Kay Singh
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021

This template installs a certificate from Azure Key Vault on a Virtual Machine and opens up WinRM HTTP and HTTPS listeners. Prerequisite: A certificate uploaded to Azure Key Vault. Create the Key Vault using the template at http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/templates/101-create-key-vault

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dnsNameForPublicIP DNS Name for the Public IP. Must be lowercase.
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmSize Size of the VM
vmName Name of the VM
vaultResourceId ResourceId of the KeyVault
certificateUrl Url of the certificate with version in KeyVault e.g. https://testault.vault.azure.net/secrets/testcert/b621es1db241e56a72d037479xab1r7

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-winrm-keyvault-windows/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-winrm-keyvault-windows/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure