Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploy a trusted launch capable Linux virtual machine

autor: Sirfame Lin
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2022

This template allows you to deploy a trusted launch capable Linux virtual machine using a few different options for the Linux version, using the latest patched version. If you enable Secureboot and vTPM, the Guest Attestation extension will be installed on your VM. This extension will perform remote [attestation](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/tpm-fundamentals#measured-boot-with-support-for-attestation) by the cloud. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmName The name of you virtual machine.
os The OS for the virtual machine. This will pick the latest fully patched image of the given OS.
vmSize The size of the virtual machine
adminUsername Username for the virtual machine.
authenticationType Type of authentication to use on the virtual machine. SSH Public key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Public Key or password for the virtual machine. SSH Public key is recommended.
secureBoot Secure Boot setting of the virtual machine.
vTPM vTPM setting of the virtual machine.
location Location for all resources.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIpName Name for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIpSku SKU for the Public IP used to access the virtual machine.
nicName Name of the network interface
virtualNetworkName Name of the virtual network
networkSecurityGroupName Name of the network security group
maaEndpoint MAA Endpoint to attest to.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-trustedlaunch-linux/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-trustedlaunch-linux/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure