Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create a VM in a new or existing vnet from a generalized VHD

autor: Brian Moore
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021

This template creates a VM from a generalized VHD and let you connect it to a new or existing VNET that can reside in another Resource Group than the virtual machine

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmName Name of the VM
osType Type of OS on the existing vhd
osDiskVhdUri Uri of the existing VHD in ARM standard or premium storage
vmSize Size of the VM
vNetNewOrExisting Specify whether to create a new or existing virtual network for the VM.
virtualNetworkName Name of the existing VNET
virtualNetworkResourceGroup Name of the existing VNET resource group
subnetName Name of the subnet in the virtual network you want to use
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
location Location for all resources.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine.
adminPasswordOrKey Password or ssh key for the Virtual Machine.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-generalized-vhd-new-or-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-generalized-vhd-new-or-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure