The Azure Quickstart templates are currently available in English

Joins an existing Windows VM to AD Domain

autor: Paulo Marques
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This template allows you to join an already exitsing Windows virtual machine into an existing Active Directory Domain. For this template to work you need an existing virtual machine, an AD Domain and a Domain Controller that has communication with this virtual machine and DNS settings that will allow this virtual machine to resolve the Domain DNS name.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmList List of virtual machines to be domain joined, if using multiple VMs, make their names comma separate. E.g. VM01, VM02, VM03.
location Location name of the virtual machine
domainJoinUserName Domain NetBiosName plus User name of a domain user with sufficient rights to perfom domain join operation. E.g. domain\username
domainJoinUserPassword Domain user password
domainFQDN Domain FQDN where the virtual machine will be joined
ouPath Specifies an organizational unit (OU) for the domain account. Enter the full distinguished name of the OU in quotation marks. Example: "OU=testOU; DC=domain; DC=Domain; DC=com"

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-domain-join-existing/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-domain-join-existing/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure