Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Multi VM Template with Managed Disk

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021

This template will create N number of VM's with managed disks, public IPs and network interfaces. It will create the VMs in a single Availability Set. They will be provisioned in a Virtual Network which will also be created as part of the deployment

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
virtualMachineAdminUserName Administrator Username for the local admin account
virtualMachineAdminPassword Administrator password for the local admin account
virtualMachineNamePrefix Name of the virtual machine to be created
virtualMachineCount Number of virtual machines to be created
virtualMachineSize Virtual Machine Size
operatingSystem Operating System of the Server
availabilitySetName Availability Set Name where the VM will be placed
dnsPrefixForPublicIP Globally unique DNS prefix for the Public IPs used to access the Virtual Machines
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-copy-managed-disks/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-copy-managed-disks/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure