Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Visual Studio and Visual Studio Team Services Build Agent VM

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2021

This template expands the Visual Studio Dev VM template. It creates the VM in a new vnet, storage account, nic, and public ip with the new compute stack then installs the Visual Studio Team Services build agent.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
storageType Which type of storage you want to use
vmName Local name for the VM can be whatever you want
vmAdminUserName VM admin user name
vmAdminPassword VM admin password. The supplied password must be between 8-123 characters long and must satisfy at least 3 of password complexity requirements from the following: 1) Contains an uppercase character 2) Contains a lowercase character 3) Contains a numeric digit 4) Contains a special character.
vmSize Desired Size of the VM. Any valid option accepted but if you choose premium storage type you must choose a DS class VM size.
vmVisualStudioVersion Which version of Visual Studio you would like to deploy
vmIPPublicDnsName Globally unique name for per region for the public IP address. For instance, myVMuniqueIP.westus.cloudapp.azure.com. It must conform to the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
vstsAccount The Visual Studio Team Services account name, that is, the first part of your VSTSAccount.visualstudio.com
personalAccessToken The personal access token to connect to VSTS
poolName The Visual Studio Team Services build agent pool for this build agent to join. Use 'Default' if you don't have a separate pool.
enableAutologon Enable autologon to run the build agent in interactive mode that can sustain machine reboots.<br>Set this to true if the agents will be used to run UI tests.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/visualstudio/visual-studio-vstsbuildagent-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/visualstudio/visual-studio-vstsbuildagent-vm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure