Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Creates Virtual WAN resources

autor: Arpan-MSFT
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2021

This template allows you to create virtual WAN resources including Virtual WAN, Virtual Hub, VPN Gateway, VPN Site and a VPN Connecton.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location where all resources will be created.
vWanName Name of the Virtual Wan.
vWanSku Sku of the Virtual Wan.
hubName Name of the Virtual Hub. A virtual hub is created inside a virtual wan.
vpnGatewayName Name of the VPN Gateway. A VPN Gateway is created inside a virtual hub.
vpnSiteName Name of the vpnsite. A vpnsite represents the on-premise vpn device. A public ip address is mandatory for a VPN Site creation.
connectionName Name of the vpnconnection. A vpn connection is established between a vpnsite and a VPN Gateway.
vpnSiteAddressspaceList A list of static routes corresponding to the VPN Gateway. These are configured on the VPN Gateway. Mandatory if BGP is disabled.
vpnSitePublicIPAddress The public IP address of a VPN Site.
vpnSiteBgpAsn The BGP ASN number of a VPN Site. Unused if BGP is disabled.
vpnSiteBgpPeeringAddress The BGP peer IP address of a VPN Site. Unused if BGP is disabled.
hubAddressPrefix The hub address prefix. This address prefix will be used as the address prefix for the hub vnet
enableBgp This needs to be set to true if BGP needs to enabled on the VPN connection.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure