Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Virtual WAN (vWAN) Multi-Hub Deployment

autor: Igor Pagliai
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This template allows you to create an Azure Virtual WAN (vWAN) multi-hub deployment including all gateways and VNET connections.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vWANname Azure Virtual WAN Name
hub1_location Azure Region for the first Hub
hub2_location Azure Region for the second Hub
Hub1_S2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Site-to-Site (S2S) VPN Gateway in the first Hub
Hub2_S2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Site-to-Site (S2S) VPN Gateway in the second Hub
Hub1_ExpressRouteGatewayScaleUnit Scale Units for Express Route Gateway in the first Hub
Hub2_ExpressRouteGatewayScaleUnit Scale Units for Express Route Gateway in the second Hub
Hub1_P2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Point-to-Site (P2S) VPN Gateway in the first Hub
Hub2_P2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Point-to-Site (P2S) VPN Gateway in the second Hub
Hub1_PublicCertificateDataForP2S Sample Public Certificate content for Point-to-Site (P2S) authentication in the first Hub (please provide your own once deployment is completed)
Hub2_PublicCertificateDataForP2S Sample Public Certificate content for Point-to-Site (P2S) authentication in the second Hub (please provide your own once deployment is completed)

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan-with-all-gateways/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan-with-all-gateways/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure