Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploy Net Disk against Ubuntu

autor: ostclilideng
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This template allows deploying seafile server 6.1.1 on Azure Ubuntu VM

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshKeyData Please copy the content of your SSH RSA public key and paste it here. You can use "ssh-keygen -t rsa -b 2048" to generate your SSH key pairs.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version.
vmSize VM size.
adminEmail admin_email is used to login seafile server, i.e. admin@seafile.local
adminPass admin_pass is optional, if you do not specify it, a random string is generated
location Location for all resources.
_artifactsLocation The location of resources, such as templates and DSC modules, that the template depends on
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation. Leave it blank unless you need to provide your own value.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/ubuntu-netdisk-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/ubuntu-netdisk-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure