Pomiń nawigację

Create an Ubuntu GNOME desktop

autor: Anthony Howe
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2018

This template creates an ubuntu desktop machine. This works great for use as a jumpbox behind a NAT.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
newStorageAccountName Unique DNS Name Prefix for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed. StorageAccounts may contain at most variables('vmsPerStorageAccount')
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize The VM role size of the jump box
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ubuntu-desktop-gnome/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ubuntu-desktop-gnome/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure