The Azure Quickstart templates are currently available in English

TrendMicro-Chef-Splunk Cloud Security Quickstart

autor: uday-sg
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018

This Quickstart program launches a security at scale solution stack that provides an automated provisioning, configuration and integration of TrendMicro DeepSecurity, Splunk Enterprise & Chef Server products ready for pre production environments.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location where all the resources deploy
vmAdminNameTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager Virtual Machine admin username
vmAdminPasswordTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager Virtual Machine admin password
vmSizeTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager Virtual Machine size
dsmAdminName TrendMicro Deep Security Manager application username (To login to Trend DSM from browser)
dsmAdminPassword TrendMicro Deep Security Manager application password (To login to Trend DSM from browser)
dbName TrendMicro Deep Security Manager database name
dbAdminName TrendMicro Deep Security Manager database admin user
dbAdminPassword TrendMicro Deep Security Manager database admin password
publicIPDomainNameLabelTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager unique public DNS prefix
managerPortTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager management port
heartbeatPortTrendDSM TrendMicro Deep Security Manager heartbeat port
vmAdminUsernameOrchServer Orchestrator Server Virtual Machine admin username
vmAdminPasswordOrchServer Orchestrator Server Virtual Machine admin password
publicIPDomainNameLabelOrchServer Orchestrator Server unique public DNS prefix
vmAdminUsernameChefAutomate Chef Automate Virtual Machine admin username
vmAdminPasswordChefAutomate Chef Automate Virtual Machine admin password
vmSizeChefAutomate Chef Automate Virtual Machine size
chefAutoDns Chef Automate unique public DNS prefix
chefUserFirstName Chef user first name
chefUserLastName Chef user last name
chefUserEmail Chef user email
chefOrgShortName Chef org short name
vmAdminUsernameSplunkEnterprise Splunk Enterprise Virtual Machine admin username
vmAdminPasswordSplunkEnterprise Splunk Enterprise Virtual Machine admin password
splunkAdminPassword Splunk Enterprise Virtual Machine admin password
vmSizeSplunk Splunk Enterprise Virtual Machine size
publicIPDomainNameLabelSplunkEnterprise Splunk Enterprise unique public DNS prefix
adminUsernameChefWorkstation Chef Workstation Virtual Machine admin username
adminPasswordChefWorkstation Chef Workstation Virtual Machine admin password
vmSizeChefWorkstation Chef Workstation Virtual Machine size
publicIPDomainNameLabelChefWorkstation Chef Workstation unique public DNS prefix
adminUsernameDSAgentWindows Windows Deep Security Agent Virtual Machine admin username
adminPasswordDSAgentWindows Windows Deep Security Agent Virtual Machine admin password
publicIPDomainNameLabelDSAgentWindows Windows Deep Security Agent unique public DNS prefix
windowsvmcount Count of Windows Deep Security Agents to deploy
adminUsernameDSAgent Linux Deep Security Agent Virtual Machine admin username
adminPasswordDSAgent Linux Deep Security Agent Virtual Machine admin password
publicIPDomainNameLabelDSAgent Linux Deep Security Agent unique public DNS prefix
linuxvmcount Count of Linux Deep Security Agents to deploy
baseUrl The base URL for dependent deployment files

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/trend-chef-splunk-security/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/trend-chef-splunk-security/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od uday-sg