Pomiń nawigację

Azure Traffic Manager + Application Gateways Demo Setup

Ostatnia aktualizacja: 26.06.2018

This template allows you to quickly deploy Azure Traffic Manager on top of Application Gateways demo to test traffic distribution between different regions.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dnsName Traffic Manager profile DNS name. Must be unique in .trafficmanager.net
primarylocation Location of the primary endpoint
secondarylocation Location of the secondary endpoint
trafficRoutingMethod Traffic routing methods available in Traffic Manager
adminUsername User name for the backend Web servers
adminPassword Password for the backend Web servers
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/traffic-manager-application-gateway-demo-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/traffic-manager-application-gateway-demo-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure