The Azure Quickstart templates are currently available in English

Spin up a Torque cluster

autor: Yiding Zhou
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2021

Template spins up a Torque cluster.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dnsName Unique public dns name where the master node will be exposed
newStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Admin password
vmSize Size of the nodes.
scaleNumber This template create N worker node. Use scaleNumber to specify that N.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/torque-cluster/.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/torque/torque-cluster/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/torque/torque-cluster/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure