Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create a Pay As You Go (PAYG) Environment with an IoT Hub

Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This template enables you to deploy a Pay As You Go (PAYG) Time Series Insights environment that is configured to consume events from an IoT Hub.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
iotHubNewOrExisting Determines whether or not a new IoT Hub should be provisioned.
iotHubResourceGroup If you have an existing IotHub provide the name here. Defaults to the same resource group as the TSI environnment.
iotHubName The name of the source IoT hub.
iotHubSku The name of the IoT hub Sku.
iotHubSkuTier The billing tier for the IoT hub.
consumerGroupName The name of the consumer group that the Time Series Insights service will use to read the data from the event hub. NOTE: To avoid resource contention, this consumer group must be dedicated to the Time Series Insights service and not shared with other readers.
environmentName Name of the environment. The name cannot include: '<', '>', '%', '&', ':', '\', '?', '/' and any control characters. All other characters are allowed.
environmentDisplayName An optional friendly name to show in tooling or user interfaces instead of the environment name.
environmentSkuName The name of the sku. For more information, see https://azure.microsoft.com/pricing/details/time-series-insights/
environmentKind The Time Series Environment kind.
environmentSkuCapacity The unit capacity of the Sku. For more information, see https://azure.microsoft.com/pricing/details/time-series-insights/
environmentTimeSeriesIdProperties Time Series ID acts as a partition key for your data and as a primary key for your time series model. It is important that you specify the appropriate Time Series Property ID during environment creation, since you can't change it later. Note that the Property ID is case sensitive. You can use 1-3 keys: one is required, but up to three can be used to create a composite.
eventSourceName Name of the event source child resource. The name cannot include: '<', '>', '%', '&', ':', '\', '?', '/' and any control characters. All other characters are allowed.
eventSourceDisplayName An optional friendly name to show in tooling or user interfaces instead of the event source name.
eventSourceTimestampPropertyName The event property that will be used as the event source's timestamp. If a value isn't specified for timestampPropertyName, or if null or empty-string is specified, the event creation time will be used.
eventSourceKeyName The name of the shared access key that the Time Series Insights service will use to connect to the event hub.
accessPolicyReaderObjectIds A list of object ids of the users or applications in AAD that should have Reader access to the environment. The service principal objectId can be obtained by calling the Get-AzureRMADUser or the Get-AzureRMADServicePrincipal cmdlets. Creating an access policy for AAD groups is not yet supported.
accessPolicyContributorObjectIds A list of object ids of the users or applications in AAD that should have Contributor access to the environment. The service principal objectId can be obtained by calling the Get-AzureRMADUser or the Get-AzureRMADServicePrincipal cmdlets. Creating an access policy for AAD groups is not yet supported.
location Location for all resources.
storageAccountType Storage Account type for L1 TSI environments.
warmStoreDataRetention ISO duration between 7 and 31 days. Remove the 'warmStoreConfiguration' property from the envrionment to delete the warm store.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.timeseriesinsights/timeseriesinsights-environment-payg-with-iothub/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.timeseriesinsights/timeseriesinsights-environment-payg-with-iothub/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure